Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
 
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Steen der Wijzen
Top
Steen der Wijzen, is de titel van deze afbeelding.

Je verwacht misschien een prachtige edelsteen en mogelijk dwaalt je blik even over de tekening, of deze toch niet ergens is waar te nemen.

De hier getekende
Symbolen vertegenwoordigen Wijsheid van de Bron en vormen  als zodanig                           

                  
Bouwstenen
                 van innerlijke
                     
Wijsheid.

Toch is er een steen te vinden.

De
Kristallijnen Diamant siert de kruisvorm van het Kristallijnen Zwaard en samen symboliseren zij de synthese van zoonkracht en  vaderkracht, een niveau van zuiver goddelijk weten.

De Goddelijkheid heeft zich verdiept en heeft de Logos in zich verwezenlijkt, waardoor de mens ook weer nieuwe mogelijkheden in zich zelf kan openen. Zo boven, zo beneden.
Het krachtige en vredelievend wapen, het
Kristallijnen Zwaard zal ons behulpzaam zijn, als wij dit verbindend in ons laten indalen, opdat de Rozen, de christuskracht in ons lagere gebieden tot Eenheid kan versmelten. Er vormt zich dan een opstap om hogere zielenkrachten in onze persoonlijkheid te activeren.
De vrouw in een roze-violet gewaad en een kroon op haar hoofd omarmt haar kosmische meester - De Witte Zwaan-  het kosmisch doorstromingschakra. Zij geeft de leiding van haar leven geheel in handen van de wachter van haar ziel.

                     * transformeren en transmuteren en creŽren *

De geest in ons dient op alle gebieden doorleeft te worden, opdat deze tot in de onderste chakra's kan incarneren. Op deze manier groeit de draagkracht in ons menszijn - onze persoonlijkheid-  en kunnen wij steeds meer bronkracht -Licht-  uitnodigen om onze kosmische taken te kunnen volbrengen.
* Plaats, net als op de tekening, een Gouden Kroon op je hoofd, als teken van je hoogwaardige dienstbaarheid aan het evoluerende bewustzijn, de Blauwdruk van Aquarius.

Onze chakra's zijn gevend geworden en dienstbaar aan de
Universele Wereldregering om een bewuste kosmische samenwerking aan te gaan.

Geef jezelf de waarde van een evoluerend kosmisch
Koningskind, dat experimenteert vanuit onbeperkt bewustzijn met onbeperkte potentiŽlen. Het is een keus!        


Door het herhalen van deze werkwijze raken wij op een vreugdevolle wijze steeds vertrouwder met hogere niveaus van energie en leren wij ons heel bewust en verfijnd af te stemmen op de Lichtgolven die ons omringen.
We zijn dan in een  hogere werkelijkheid werkzaam terwijl wij toch ook heel gewoon in de ons bekende fysieke wereld verkeren. Deze mogelijheid te onderscheiden leert ons voelen, dat er  helemaal geen dimensionale grenzen zijn om ons een halt toe te roepen. We kunnen kennis maken met verschillende vibrerende bewustzijnsvelden in diverse dimensies, als we bereid zijn de collectieve overtuigingssystemen met de kleinmakende beperkingen en grenzen achter ons te laten.

Anders gezegd: onze angst voor verandering kunnen we inwisselen voor vertrouwen in nieuwe verbindingsmogelijkheden met veel hogere bewustzijnsvelden.

Problemen in de lagere vibraties kunnen alleen maar opgelost worden door aanspraak te maken op hogere wijsheden, zuivere intelligente liefde.De Symbolen zijn sleutels tot deze hoog vibrerende Lichtvelden en vertegenwoordigers van liefdevolle scheppende niveaus, waar een oneindige hoeveelheid potentieel aan Lichtenergie ons aanmoedigt om nieuwe creaties vorm te geven, maar nu vanuit ons zielenniveau, onze Goddelijke Levenskracht.
Wij zijn de creators van een nieuwe aardse werkelijkheid, uiteraard in samenwerking  met de wezens van hogere rijken, waarmee wij in een interactieve verbinding staan. Veelal nog onbewust. Toch als we stil zijn, voelen wij diep vanbinnen iets van onze multidimensionaliteit. Wij weten dat het kleinste deeltje zelfstandige Geest - onze Godsvonk-  overal, in alles, gelijktijdig en omvattend aanwezig is.
Oplossing zoeken met behulp van dezelfde energie waardoor het probleem is ontstaan, komt neer op een beetje heen en weer schuiven van steeds hetzelfde. Dat hebben we een Vissentijdperk lang geprobeerd.

Gelukkig zijn we eindelijk  tot inzicht gekomen dat er voor werkelijk verandering geheel nieuwe geometrische patronen van het gouden en kristallijnen
Licht geactiveerd en geÔntegreerd  dienen te worden.
Het aquariusplan ontvouwt zich. Lijden wordt niet meer bekrachtigd. We maken  ruimte vrij voor vreugde en vrijheid. Elke dag groeit het aantal  mensen dat besluit een Aquariusmens te zijn, om op geheel eigen unieke wijze de lichtimpulsen uit te te laten waaieren tot een helder schijnsel. Er zijn geen uitverkore≠nen, maar ieder  heeft een heel specifiek eigen taak in het grote geheel, met een eigen bijbehorend tempo en werkterrein.  

De mens die voor het
Pad van Inwijding kiest, kan van veel aangereikte informatie en hulpmiddelen gebruik maken, waaronder de hier besproken Universele Symbolen.

Als wij ons focussen met onze hartenergie op het
Galactische Hartcentrum activeren wij de lijnen waarlangs  een Liefdesstroom ons zal voeden om in het  huidige ascensieproces onze chakra's te versterken en volledig te harmoniseren. Hierdoor vergemakkelijken wij de kosmische opruimingsta≠ken en wordt het werken eenvoudiger.
Bovendien ervaren wij Nederland ook steeds meer als een prachtig Moederland waar je voor je ware wezen uit kunt komen, zonder het risico te lopen gelyncht te worden door een heersende blasfemiewet.

We kunnen en mogen de christuskracht gelijk zijn, de Goddelijke Creativiteit in onze menselijke vorm tot ontwikkeling brengen. Dat betekent actief aanspraak maken op de scheppende krachten, waardoor wij contact leren voelen met zuivere scheppingskracht, het bouwmateriaal voor nieuwe vormen.
Ondanks, maar ook dankzij, alle moeilijkheden in de wereld en onverwachte ingewikkelde situaties, raken wij toch steeds meer afgestemd op onze ware aard, onze multifunctionele aspecten in de lichtende gebieden.
 
Natuurlijk is het geen toeval dat wij hier zijn samengekomen in deze uitdagende en bruisende tijd. We voelen van binnenuit  dat wij een nieuwe fase zijn binnengegaan om juist hier onze Steen en steentjes van Wijsheid in te zetten om een lichtende wereld te helpen bouwen.

Dit vraagt verantwoordelijkheid en vertrouwen, vooral als er plotseling sombere en donkere energieŽn ons werk lijken te dwarsbomen. Juist dan komt het er op aan dat we in onze
Liefdeskracht blijven staan en begrijpen dat dit extra uitdagingen zijn om ons Meesterschap te testen.

Beschouw dit als oefenen in de praktijk en adem heel bewust
Licht in en Liefde uit. We zullen dan intuÔtief voelen of we met of zonder concreet visualiseren van De Steen der Wijzen de harmonie kunnen herstellen. Voor alle duidelijkheid ook  de ander Symbolen zijn te beschouwen als bouwstenen van wijsheid.

Natuurlijk kennen wij de universele, transmuterende en creŽrende krachten nog maar op beperkte schaal, maar vergeet niet dat alles zijn begin heeft in de wereld van
Geest, waar wij ook gewoon aanwezig zijn. In de wereld van dualiteit gaat de ontwikkeling trager.
De kosmische mens wordt geroepen het lijden in deze schepping te beŽindigen. Het karma om te vormen, te neutraliseren door te werken met de chris≠tuskracht, een vorm van onpersoonlijke liefde die ons boven de dualiteit van het ego doet uitstijgen. Overal waar nog geleden wordt, is liefdeloos karma aanwezig. Kijk maar even om je heen en je zou moedeloos worden om Łberhaupt aan een karmaopruiming te begin≠nen... onbegonnen werk!
Dit is echter zeer menselijk gedacht en de aardemens van het Vissentijdperk kon dat ook nog niet. Doch de aquariusmens kan zeer krachtige vermogens aanwenden. Hij kan met behulp van puur positieve scheppings≠kracht de enorme bergen karma te lijf te gaan. Om dit proces te vereenvoudigen zijn de  Symbolen een ware steun. Daarmee kan elk mens zijn liefdevolle intentie versterken en uitzenden naar elke situatie waar een te kort is aan Goddelijke Levenskracht.

Zo worden er stromen genezende Kristallijnen Schittervonkjes op gang gebracht. Intelligente  Creatieve Deeltjs, de Essentie van het Schepperwezen, naar wiens evenbeeld wij mogen werken als co-creators.

Behalve dat wij op deze wijze ons zelfstandig meesterschap ruimte geven, hullen wij onszelf natuurlijk ook in een beschermende liefdestrilling.

Tot expressie gebrachte hogere liefdeskracht  komt altijd ten goede aan ieder en alles ten bate van het Hoogste Goed.

Wij leren de reikwijdte kennen door ermee te werken en de uitwerking te ervaren. Elke liefdevolle scheppende gedachte die wij aan deze processen hechten vindt zijn weg in de Ether en zal exponentieel toenemen.

*
Het Kristallijnen Zwaard is een verdieping van het Witte Zwaard en het Gouden Zwaard is gegeven als Transmutatiesymbool op het keelchakra-niveau. Dit chakra is het energiecentrum waarmee je jouw God-zijn, jouw essentie tot uitdrukking kan brengen.

We kennen vier
Zwaarden die  zijn gegeven in wit, goud, kristal en transparant en dragen de energie van transmutatie op het niveau van het hartchakra, het thymuschakra, het keelchakra en het kosmisch doorstromingschakra.
Het spreekt vanzelf dat met deze Zwaarden niet wordt gevochten. De energie ervan is transmuterend op zielenniveau en activeert de Blauwdruk van Aquarius, als een uitvloeisel van het Verbond van het Behoud, gesymboliseerd door een Gouden Kroon,  een creatiesymbool. 

We kunnen natuurlijk wel denken aan termen als krachtige liefde, gerechtigheid, zuiverheid en op het scherp van de snede. Laat ook het
Zwaard van King Arthur even door je gedachten gaan. Zijn Excalibur doorkliefde de rots als teken dat de Geest de materie overwint. Nu hoeft er niet meer op een bloedige wijze gestreden te worden in de stof. Het Kristallijnen Zwaard brengt eenheid in het gezuiverde gevoel, de innerlijke bron in ieder mens. Het magische zwaard heeft zichzelf overstegen!

De vleugels verwijzen naar geestkracht en het glijkarmige kruis naar de eenheid van
Vader en Zoon, God en Mens, Man en Vrouw.
* De vrouw, verkwikt zich aan de Bron, dat is een vrouwelijke kwaliteit. Haar basischakra is vervuld van de Witte Roos, die daar als omvormer alle cellen naar  liefde heeft getransformeerd.

Nu maakt zij aanspraak op verdieping van haar christuskracht. Zij voelt dat zij  in haar persoonlijkheid meer liefde en licht kan toelaten om royaler haar dienstbaarheid te kunnen uitstralen. 
hartchakra                                              
thymuschakra
keelchakra
 
doorstromingschakra
Zij, het vrouwelijk en mannelijke in haar, maakt een kwantumsprong en geeft zich geheel over aan het zielenniveau. Vanaf nu vormt zij een bewuste eenheid met de Witte Zwaan. Als zij opstaat meldt zich de Witte Zwaan (let op de poot op haar kleed) en als de Zwaan opvliegt hangt zij om haar nek. Een treetje hoger op de jakobsladder, een hoger bewustzijnsveld gaat doorleefd worden.


* Op deze manier zuivert zij haar lagere persoonlijkheid en versterkt zij haar draagkracht om nieuwe lichtinformatie te aanvaarden.
Haar lagere chakra's vormen nu een uitstekende bedding van universele liefdeskracht, perfect om het
Kristallijnen Zwaard te inviteren, het Lichtwezen dat alle lagen integreert en het bewustzijnspatroon, de Blauwdruk voor Aquarius verlevendigt: Universaliteit.
De Gouden Roos vult haar heiligbeenchakra. De Kristallijnen Roos nestelt zich in haar zonnevlecht en de Transparante Roos verhoogt de trilling van haar miltchakra.
De kleuren verwijzen ook naar het
Gouden Tijdperk, het Kristallijnen Tijdperk en de opperste transparantie van het Tijdperk van Vervulling. Alles staat met elkaar in verband en beÔnvloedt elkaar.
Haar Godsvonk, de Bron, heeft weer iets van haar creativiteit vrijgegeven. Nieuwe goddelijke deeltjes
komen in beweging, nieuwe dromen gaan hun
vervulling tegemoet.

Een prachtige tijd, de Flower of Life!
Gea, sep.2012
De tekeningen zijn heel beeldend en raken extra ons gevoel. Nu is het echter van groot belang om alle informatie op je eigen wijze helemaal naar binnen te halen en te laten indalen tot in je diepste basis. Laat het daar voelbaar worden en jou de vreugde schenken om te kunnen stralen vanuit jouw eigen unieke Eenheid.
Gouden Bazuin, creatiesymbool epifyse