De Gouden Ark
De Gouden Ark is het dertiende overkoepelende symbool van de creatiesymbolen passend bij het hartniveau.

We weten dat er dertien symbolen zijn gegeven om te
transformeren, dertien om te transmuteren en dertien om te kunnen gebruiken bij het leren creëren.

Ik noem dit aantal niet om de nieuwe lezer van deze site te laten schrikken en ontmoedigd te laten uitroepen: “ O, jee moet ik nu negenendertig symbolen uit mijn hoofd leren en dan ook nog uitvissen, waar en hoe ze te gebruiken?”

De Symbolen vertegenwoordigen aspecten van jouw bewustzijn. Het zijn jouw Lichtwezens, jouw energie wielen, krachtbronnen die aanzuigen, omzetten en uitstralen. Zij vormen verbindingen met talrijke dimensies en zijn onmisbaar voor onze bewustwording. Het betekent niet dat jouw bewustwording afhankelijk is van het wel of niet gebruiken van deze symbolen.

Wel kunnen zij een grote steun zijn en jouw weg naar het openen van de vele dimensies vergemakkelijken. De symbolen en de symbolische taferelen zijn in wezen een nieuwe taal die wordt ingegeven vanuit hogere dimensies. Zij helpen de metafysische wereld te verduidelijken en stimuleren jouw gewaarworden van andere rijken, waardoor vertrouwen en zekerheid groeit.

De Gouden Ark
* Destijds tekende ik vier maal de Gouden Ark. Met de laatste tekening voelde ik mij het sterkst verwant. Dat is ook mijn persoonlijke Gouden Ark geworden, zoals later zou blijken. Niet dat niemand er gebruik van mag maken, in tegendeel, iedereen mag instappen en zich laten varen door de Hogere Liefdesvibratie.

Het is een super eenvoudig
Bootje, van zuiver Goud, dat wel, met een Gouden Anker dat ik uit de modder heb getrokken en naar boven gehaald. Ik wil geen Ark vastgelegd aan een Ankerketting. Mijn Ark moet heel wendbaar zijn en zonder overbodige ballast.

De christuskracht in de vorm van de
Witte Duif en de sturende goddelijke kracht van het Gouden Roer vormen een perfecte eenheid. Liefde en Licht versterken elkaar. Liefde heeft wijsheid nodig om te groeien, maar wijsheid zonder liefde houdt ook geen stand.

Het
Kristal op de punt straalt heldere liefdeskristallen die het licht concentreert tot een wit-gouden Levensvlam. Het symbool dat ongelooflijk veel nieuwe potentiëlen tot leven kan roepen.


De Ark, bekend uit de geschiedenis van Noach, leert ons dat na de grote watervloed de Ark een veilig onderkomen had geboden aan alle diersoorten, mannelijk en vrouwelijk. Een goddelijk verbond in de vorm van een metafoor.

Natuurlijk gaat het hier om de diversiteit in het bewustzijn en niet om de fysieke vormen.
Het bewustzijn was destijds nog dierlijk, kende nog geen bewuste liefde, maar zou niet verloren gaan. Er werd een prachtige nieuwe kans geboden om de Ark verder uit te bouwen. De bewustzijnsvelden opnieuw te gaan verkennen en verruimen.


Zo groeide de Ark van het Verbond uit tot de Ark van het Behoud. Het was de historische Christus, de mens Jezus, die de wereld toonde dat de tijd was aangebroken om de doornen kroon te vervangen door de Gouden Kroon. Hij wees de wereld op de stuwende kracht van de Liefde, de kracht van het behoud, het vermogen om het Licht naar de Bron terug te roepen.

Nu is het zover dat wij veel meer van de diepe betekenis van de
Liefde begrijpen en de hogere energieën kunnen herkennen en toelaten.Onze intuïtie, een zielenkwaliteit, neemt toe en door het herkennen van onze ware gevoelens durven wij ook de hogere frequenties van het Licht te accepteren en naar ons toe te halen.

De
Dubbele Regenboog laat ons zien dat de verbinding tussen hemel en aarde extra is bekrachtigd. De Gouden Zon is een intense krachtbron om ons individuele leven naar vervulling te helpen, waardoor wij de verbinding met de hogere rijken weer met oprechte gevoelens kunnen aanvaarden. Het kristallijnen bewustzijn, opgeroepen door de Kristallijnen Diamant en de Gouden Zon intensiveert de toegang naar de vele niveaus van bewustzijn.

We luisteren intenser naar onze ziel, een bepaalde hoedanigheid van onze goddelijke
Kern, die het mogelijk heeft gemaakt dat onze Goddelijke Eenheid in vele aspecten uiteen kon vallen.

Ons fysieke voertuig, ons lichaam met zijn emoties en zeer uiteenlopende derde dimensie verslavingen, hebben wij getransformeerd, waardoor wij de kleinere, wat verborgen oneffenheden ook steeds sneller waarnemen en gemakkelijker kunnen omzetten.


Nu voelen wij het verlangen om de totaliteit weer te kunnen ervaren. Onze meervoudige aspecten als heelheid terug te brengen in de Kern van ons eigen universum, opdat wij de verfijnde vermogens van ons God-zijn tot volledige ontwikkeling kunnen brengen. Wij zijn begonnen ons bewustzijn, de eenheid met ons eigen Goddelijk Zelf tot realisatie te brengen.

We hebben genoeg geworsteld met de vele misleidende vormen van materie en vanwege de vermeende afgescheidenheid van onze
Licht-Essentie hebben wij eveneens bergen emotionaliteit doorleefd.


Gelukkig liggen al deze levenservaringen opgeslagen in onze zielenakasha, ons geheugen over de levens heen.

Deze registratie zal ons nu heel behulpzaam zijn bij het integreren van onze verloren gewaande talenten en goddelijke vermogens.


De Dubbele Regenboog is zo nu en dan verrassend duidelijk zichtbaar als gigantische hemelbogen. We zien dan een majestueuze reflectie van ons eigen toegenomen energiesysteem met oneindig veel ‘dubbele’ mogelijkheden! Gesterkt door dit energiespel herinneren wij ons dat wij ons bewust kunnen openen voor de etherische toegang tot de dimensies van goddelijke wijsheid.

De tijd is aangebroken dat alle kleurschakeringen van de Regenboog hun geheimen zullen openbaren, maar wij als
Meesters zullen hun roep moeten verstaan om er gehoor aan te geven. Dit kost geen jaren boekenstudie, maar een helder besluit om te willen ontwaken voor de multi-dimensionale wijsheid van het verleden en van de toekomst, samengetrokken in het nu: Eenheidsbewustzijn.We stappen even uit de lineaire tijd door met ons geestesoog de Dubbele Gouden Hemelboog te creëren. Alle kleuren van emotionaliteit worden in Goud gehuld waardoor de focus op een subtieler vibratie wordt gericht, minder verdicht, vloeibaarder dus.

De energie van het
Gouden Hart wordt toegevoegd, waardoor eenheid tussen Vader en Zoon, hemel en aarde, yin en yang, extra gesymboliseerd kan worden in een stralende Staartster die haar Licht als schittervonkjes over de aarde laat gaan. Ook het Zonnekruis getuigt van gelijkheid in zowel horizontale als verticale richting.


Zoals de sterren de donkere hemel verlichten, stralen wij onze zielenvonkjes, onze goddelijke essentie, kleine deeltjes van het Al naar het collectief om de Eenheid te herstellen.
Kies ervoor deze stralende Staartster te zijn!


Als je weet dat jouw Kern zuiver Geest is, God-zelf, hoef je ook niet langer te twijfelen dat een gedeelte van jou al geruime tijd weer actief is in de vijfde dimensie of hoger.

We hebben lang genoeg in de traagheid en vastheid van de polaire dualiteitswereld ons heen en weer laten slingeren. We waren of dit of dat, altijd beperkt. Als wij donker waren konden wij geen licht zijn. Dit is de illusionaire schijn van de derde dimensie.

Een
multi-dimensionaal wezen weet dat vele aspecten van zijn Zelf, zijn vele ‘zelven’ in alle sferen, alle dimensies bestaan. Wij gaan van de derde naar de vijfde dimensie. De vierde dimensie wordt voornamelijk gevoed door onze emoties en verlangens naar macht en materieel aanzien, terwijl de vijfde dimensie gevormd wordt door onze hartenergie om ons te bekwamen in het Quantumbewustzijn.

Op dit niveau is er geen sprake van lineaire tijd en fysieke beperktheid. Vanuit ons fysieke brein kunnen wij ons moeilijk voorstellen wat
tijdloos, vormloos en geslachtsloos betekent in ons dagelijks leven. Toch gaan deze begrippen zich vullen als wij oude gehechtheden en geloofsystemen transformeren naar nieuwe verdiepende mogelijkheden.

Je zou de
vijfde dimensie een sferische tijd kunnen noemen, met uitbreidingsmogelijkheden naar alle kanten op een zelfde moment. Alle beperktheden van de ons bekende fysieke wereld vallen weg, het is de sfeer van creatiemogelijkheden.

De vijfde dimensie is het terrein van ons bolvormig gouden en kristallijnen bewustzijn, waarmee wij onze dromen kunnen omzetten in een expanderende realiteit. Zo gauw wij er licht en liefde in ademen zet de ‘bol’ uit naar alle kanten!Wij zijn van origine scheppers afkomstig uit Licht!


Om alles nog te vereenvoudigen laat ik aan de hand van beelden zien hoe ik mij als het ware naar nieuwe begrippen teken. Door mij met de symbolische tekeningen te verbinden, openen de bij behorende energievelden zich en de daarin opgeslagen kennis openbaart zich met stukjes en beetjes.
Vervolgens probeer ik in woorden duidelijk te maken wat de afbeelding op dat moment reflecteert.

Dat zijn mijn eigen diepe gedachten, die door de liefdevolle energie van de
Symbolen helder worden. Voor mij zijn dit de zelfde lessen als voor de lezer.

Ik heb nu weer een stukje innerlijk tot uitdrukking gebracht, maar wel in de volle beschermende energie van mijn
binnen'kamer'. Een stap verder zijn de praktijkervaringen erbuiten. Daar zal alle kennis nog meer handen en voeten gaan krijgen, anders blijft het theorie.

Je kunt je voorstellen dat je verbonden bent met de Bron door middel van een Gouden Koord. Denk maar aan een navelstreng.

Misschien vind je het prettiger om van een as te spreken. Het is jouw
eeuwige centrale as, jouw oneindige verticale uitlijning, de levenskracht die door alle frequenties, alle gelaagdheden gaat. De verbinding met de Bron als een soort begin en aan het andere eind ben jij nu werkzaam als een lichtwerker in een fysieke vorm.

Tevens zorgt deze magische connectie ervoor dat er een voortdurende uitwisseling van onze energie gaande is met de horizontale dimensionale lagen waar onze as of koord doorheen gaat
.

Omwille van de duidelijkheid stel ik even dat de dimensies horizontale gelaagdheden zijn, maar die kunnen natuurlijk in elkaar liggen.

In wezen is er geen scheiding omdat wij met ons bewustzijn de dimensies zelf creëren. Er zijn plaatsen op de aarde waar een heel hoge energie heerst, maar ook nog veel oorden waar verdichting alom regeert. Dat maakt juist de aarde uitermate geschikt als werkterrein voor een
Lichtwerker.

Wij zijn van origine scheppers!

Aanvankelijk waren wij ons niet bewust van dit vermogen, niet dat wij erover nadachten, we creëerden gewoon. Het was zo eigen aan onze aard dat wij niets anders konden.

We lieten steeds meer van onze scheppende energie - onze handtekening - achter om vol spanning verder in de lage trillingen te kunnen duiken. We zijn zo ver afgedaald dat wij ons bijna totaal met materie gingen vereenzelvigen.


Onze ware onbeperkte aard konden wij ons eigenlijk niet meer herinneren, laat staan hoe die te gebruiken. We gaven in veel gevallen onze goddelijke vermogens aan machten en situaties buiten ons en deden ervaring op als machteloze slachtoffers.


De scheppende kracht van de Gouden Kroon leek vergrendeld. We maakten kennis met de vibratie van angst, een illusionair veld van uiterste traagheid, waarin geen moeite gedaan wordt om de eigen levensstroom met de Bron te bekrachtigen.

Zo hebben wij met ons allen de grootste leugen aller tijden gecreëerd: mensen zijn machteloze, afhankelijke slachtoffers, eenmaal een kwartje, altijd een kwartje!

De paradox van dit alles is juist, dat je vanuit de ongemanifesteerde energie, een individu bent geworden, die nu, vandaag dus, na eindeloos veel manifestaties, een bewuste keus kan maken!

De doorlatendheid van jouw eigen
Lichtstraal, jouw lichtkoord, heb je tijdens het verdichtingsproces zo minuscuul gemaakt, zo sterk vernauwd dat jouw scheppende energie op vele niveaus werd achtergelaten en dus steeds meer gefragmenteerd.

Onopgemerkt door jouw fysieke zintuigen, verspreidde jouw
Licht zich echter in alle lichtstromen van de schepping, terwijl jij jezelf probeerde staande te houden in een armoedig dichte energie, zo zwaar en mistig dat je zelfs je hoge afkomst was vergeten.

Nu we de buitenkant van de Bron hebben leren kennen en eeuwen hebben geleefd als afgescheiden versnipperde wezens, is het tot ons doorgedrongen, dat wij na al onze avonturen, duizend keren gestorven zijn en toch weer opnieuw geboren. Je zou bijna zeggen: mensen, stop met dat gejammer over doodgaan…, vergaar kennis over
Leven!


Wat blijft er dan eigenlijk nog over van de dood? Op de tekening brokkelt de Dood af. Hij loopt reeds met een stok als een prothese en alleen het omhulsel van zijn trouwe hond fladdert nog aan zijn zij.

Maar als de dood een illusie is, dan is ons geboren worden dat natuurlijk ook!

Dan is het heel interessant om wat daartussen zich afspeelt, eens vanuit een ander perspectief te beschouwen, ook eens achter het scherm van de illusie te kijken.

We kunnen dit spel natuurlijk nog heel lang blijven spelen, maar nu wij weten dat wij bewust een keus kunnen maken, kunnen wij ook voor een nieuw paradigma kiezen. Alle ingrediënten daarvoor liggen ergens opgeslagen, sterker nog, in ons eigen wezen!
Wij zijn van origine Scheppers vanuit Licht!
Het is nu de tijd voor zuivere waarheid. Wij zijn ook God met een eigen ziel, een eigen stroom, een eigen vibratie, een lichtstraal als deel van alle Lichtstralen van de schepping.

We weten nu dat elk deel van ons een verbindende licht -stroom is. Vanuit dit perspectief zijn wij één en vibreren in harmonie met de overkoepelende
Eenheid als een waarlijk Eenheidsbewustzijn.

De uitwisseling, de manifestaties in de diverse gelaagdheden van de dimensies zijn nooit gestopt. Het weten hiervan en de herinnering was weggezakt in de onbewust sfeer van verdichting. Nu herinneren wij ons weer dat jij en ik en elk wezen eeuwig deel zijn van een oneindig en onbeperkte energie.


Helaas of juist fantastisch - het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je naar de wereld lijkt - maar één ding is zeker: dit weten alleen brengt geen verandering...

Willen wij onze ware identiteit, onze soevereine goddelijkheid weer kunnen uitstralen, zullen wij onze gedachten moeten disciplineren, onze focus bijstellen en er naar moeten handelen. We willen toch niet meer vastzitten aan de illusie van negatieve emotionele ladingen. We doorzien nu de schijn van angst en dan wil je toch niet meer meevibreren met de angstpatronen van de aardse realiteit.

Wij richten ons nu op wat voor de waarheid van belang is. We zijn bekwaam om verbindingen te herstellen. Door onze
Bronkracht actief te laten zijn, zenden wij een magnetische kracht uit, waardoor wij een passend electro-magnetische wijsheid of zo je wilt een bewustzijn van een bepaalde sterkte aantrekken.


De wezens, die eveneens op dit veld vibreren, zijn automatisch in harmonie met onze oproepende kracht. Op deze wijze stroomt ons uitgezonden Licht versterkt naar ons terug en wordt opnieuw door ons geabsorbeerd. Hier werken goddelijke wetten: de wet van aantrekkingskracht van gelijk gestemden en de wet van geven en ontvangen zijn één.

Liefde is namelijk de magnetische kracht (yin) die ervoor zorgt dat het elektrische licht (goddelijke kennis, yang) naar evenwicht en harmonie zoekt. Alle dimensies zijn geschapen uit Liefde en Licht. Liefde is de foton die als een golf werkt en Licht is de foton die als een deeltje werkt. ~~~---~~~--- Wij zijn het allebei. Wij als scheppers gaan ervoor zorgen dat onze rechter en linker hersenhelft weer als een eenheid samenwerken.

In de derde dimensie dachten wij dat wij of een deeltje of een golfje waren, maar nu zijn wij begonnen om te verkennen wat het betekent deeltje en golfje tegelijk te zijn. Dat is weer iets van het
Quantumbewustzijn: Universele Liefde en Universeel Licht in volkomen harmonie.

We begrijpen dat twee actieve strengen DNA voor ons materiële bewustzijn voldoende was, maar nu wij duidelijk aan de ontwikkeling van onze kosmische bewustwording zijn begonnen, zal ook de capaciteit van ons DNA geweldig toenemen in samenwerking natuurlijk met de noodzakelijke veranderingen in ons lichaam. Het weer actief worden van onze twaalf strengen DNA opent gigantisch veel mogelijkheden.

Denk nu niet weer dat je hierover niets hebt te vertellen en dat dit allemaal wel vanzelf zal gaan.

Inderdaad het gaat vanuit het
Zelf, jouw Hoogste Zelf, maar jij en ik, zullen als actieve scheppers, heel bewust de geboden kennis, de nieuwe wetten en waarheden inzetten op het nieuwe bestaansniveau.

Wij hebben gekozen om nu op de aarde te zijn in een fysiek omhulsel om deze overgangsfase te helpen begeleiden en zorg te dragen voor de continuering van de nooit eindigende bewustzijnsverhoging.Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen frequentieverhoging en dit proces verloopt via de Liefde, door afstemming op het Galactische Hart, het grote liefdeshart van deze schepping.

Kosmisch bewust betekent toelaten van goddelijke liefde en wijsheid, waardoor de invloed van jouw
Lichtveld, jouw aura een steeds groter en intenser reikwijdte krijgt.

Op zich is dat niet iets zichtbaars, maar deze ragfijne schitterdeeltjes van goddelijk bewustzijn zijn reëel in de etherisch werelden en kunnen door ons zichtbaar, voelbaar en tastbaar worden gemaakt om als bouwstenen te gebruiken voor het creëren van een
Gouden Tijdperk.

Diep van binnen weten wij van het bestaan van het Paradijs en is het dus ergens in het grote Netwerk aanwezig. Wij gaan dat concreet in de stof brengen, een Paradijs op Aarde.

Wij zijn
scheppers en wij kunnen een veel groter en liefdevol Lichtleven tot aanzien brengen dan waarin wij nu leven. Wij zijn het middelpunt van onze eigen omgeving, horizontaal, maar ook dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor ons bestaan op de verticale as van het leven. Wij zijn immers begonnen om de scheiding tussen binnen en buiten op te heffen.


Als je dit voor jezelf invoelt, kun je goed de omschrijving begrijpen van de electro-magnetische lading van bijvoorbeeld Kristallen, of andere krachtconcentraties op de aarde. Door je af te stemmen op zuivere krachtbronnen vindt er een uitwisseling van energie plaats. Je zendt jouw liefdesvibratie naar dat trillingsveld, een symbiose is het gevolg.

De waarheid is namelijk dat overal in elke object of persoon deze subtiele energie aanwezig is. Ook nog heel veel stil en slapend. Nog onopgemerkt.


Het getuigt van beschaving om ieder vrij te laten in zijn proces van verlichting. In het ascensie-proces geldt ook nog steeds het motto van de vrije wil.

Overal is de klank van
Liefde te vinden en als wakker geworden mens kun je op jouw eigen unieke wijze deze waarheid versterken, maar dat vraagt wel een inzet en bereidheid om je ‘etherisch zintuigen’ te ontwikkelen. Stem je af op het indrukwekkende kosmische raster. Dit is een stromend netwerk van zuivere Levensenergie.

De mens en dit netwerk zijn in wezen één en dezelfde. Ze zijn elkaars spiegel, elkaars meesters en elkaars leerlingen.

Wij zijn van origine
Scheppers in een Kosmisch Web, energiebewegers, samen met een oneindige gevarieerdheid aan intelligente objecten en wezens. Wij leren vanuit de aardse sfeer hiermee een interactie aan te gaan om als afgezanten van de Bron elk plekje te vullen met Liefde.

Dat begint heel eenvoudig in jezelf. Geef jezelf deze waarde en breng dit tot uitdrukking. De
Ark van het Behoud (Liefde)is verbonden met de Ark van het Woord (expressie). Het is een synthese van Liefde en Licht op een hoger niveau, een goddelijk niveau op aarde.

Het gaat hier niet om je ego, maar om jouw ziel. Je
hartchakra versmelt met het keelchakra en je voelt de kracht om je innerlijke schoonheid tot expressie te brengen, uit te stralen wie je werkelijk bent, vrij en vreugdevol, totaal zonder schroom…. !

Eenheid in gedachten, woorden en daden. Op je intuïtie vertrouwen en je eigen kracht terughalen om als een soeverein werker contacten van samenwerking te kunnen aanleggen. Elkaar versterken in eigen waarheid!

We hebben voorlopig dus werk genoeg en als we even terugvallen in een oud patroon, weten wij dat dit kenmerken van een overgangsfase zijn en hullen deze oude aspecten in een straal van
Liefde en Licht.
Wij zijn van origine één Schepper!

Wij zijn scheppers die vanuit Licht naar de Aarde gingen om de waarheid van Liefde te onthullen door er liefdevolle handen en voeten aan te geven!

Gea, jan. 2012


Ik wens ieder een plaats in de Gouden Ark

om in 2012te kunnen varen op de golven van eigen liefdesvibratie.
Nee, natuurlijk niet. Je hoeft niets uit je hoofd te leren.
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
De Gouden Ark, creatiesymbool
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes