De zuigkracht van de Bron
                                     
De zuigkracht van de Bron:
een kosmische dans


Rond 1985 is het definitieve keerpunt van involutie naar evolutie gepasseerd. Het steeds verder incarneren in de stof,
het
verdichtingsproces,
keerde zich in het tegendeel.

Nu in 2010 komen wij allerlei namen tegen om het
verlichtingsproces aan te duiden waaraan door vele groepen een eigen expressie wordt gegeven.

In de geschiedenis van de Meester Jezus (Jeshua)wordt verhaald over de uitstoring van de Heilige Geest als vlammende tongen op het hoofd van de discipelen.
Een tamelijk individueel gebeuren en vond slechts plaats op kleine schaal.

Nu ruim tweeduizend jaar later treedt een enorme verdieping op: geen kleine vlammetjes aan enkele uitverkorenen, maar een geweldige uitstorting van Licht aan de totale mensheid is in volle gang.
Steeds worden weer Poorten geopend waardoor nieuwe golven van bezieling, Lichtpartikels van steeds hogere frequentie de aarde beïnvloeden en ons hele universum wordt doorstraald met zuivere Levenskracht, Schepperlicht, Bewustzijn.

Het is een uitdrukking van de
Christusenergie, onze oorsprong, onze overziel. Het veld van energie dat onze harten beroert en ons verbindt en samenhoudt.

Ieder mens is uitverkoren om dit Licht van de schepping via zijn eigen bewustzijn op te vangen in de ruimte van zijn hart, opdat hij een ongekende groei van het liefdesvermogen zal kunnen ervaren.
Een harmonieuze staat van Zijn, evenwicht in zijn mentale en emotionele lichamen.
In deze overgang kan er natuurlijk ook veel verwarring ontstaan. Vooral als de mens dit nog niet kan begrijpen en zich verzet tegen deze nieuwe aanraking en daardoor zijn eigen vernieuwing tegenwerkt. De bindkracht van de materie trekt hem dan nog in de tweespalt van de dualiteit en het Licht zal dit proces pijnlijk duidelijk maken.

Het ego van de mens verzet zich, omdat dit deel in de mens - eigenlijk een illusionair stukje van de persoonlijkheid, dat wij als mensheid hebben opgebouwd om een individu te kunnen worden - uit zichzelf geen liefde kent en graag oude macht wil behouden.

De grote
Liefdeskracht vraagt overgave, dat is het ego niet gewend. Koppig en met zijn hakken in het zand wil het zijn rol als nummer één voortzetten.

Dit veroorzaakt botsing en disharmonie en zo wordt de illusie gewekt van een vernietigende geestkracht. Vanuit het aardse perspectief beschouwd zijn de veranderende processen dikwijls ook rigoureus en zeer ingrijpend, maar dat is wel een buitenkantvisie en zegt nog niets van de diepere bedoeling, de aanzet tot geestelijk ontwaken.

De hitte en explosieve vuurkracht van oplaaiende emoties zijn ons bekend. Dit duidt altijd op onbalans tussen de gevoelige ziel, het wezen van de mens aan de ene kant en het emotionele ego met zijn mentale vermogen aan de andere kant.

We weten maar al te goed dat water en vuur zich ten opzichte van elkaar als vijanden kunnen gedragen, maar als wij besluiten onze emoties te transformeren en voor een liefdevolle integratie kiezen, zal de scheppende geestkracht beschermend en opbouwend zijn.


Het vuur en het water hebben altijd een zuiverende werking, ongeacht hoe het proces zich manifesteert. Afbrekend of opbouwend.

De heftigheid van vuurkracht wordt door het verkoelende water getemperd en verzacht. Dat betekent niet dat alle uiterlijke vormen en processen ineens door ons ego worden toegejuicht.

Het ego kan niet verder kijken dan de buitenkant en voor een dieper begrip zijn wij aangewezen op ons bewustzijn, onze goddelijke intelligentie.
Dit vermogen wordt dagelijks aangescherpt en we durven steeds meer uitdrukking te geven aan onze ware gevoelens om actief het Kristallijnen Licht, het volle spectrum van licht weer in ons toe te laten en deze kosmische informatie uit te wisselen, met elkaar te delen.

De tijd is aangebroken dat de mensheid spiritueel volwassen wordt en verantwoordelijkheid neemt voor een diepere communicatie die de beperking van onze aardse zintuigen uitwist.
De
Eenheid tussen mensen en de wezens in andere dimensies groeit voortdurend door onze bereidheid bewust de hogere frequenties van wijsheid te ontvangen en ermee te werken, als bewuste wezens.
Laat steeds weer tot je doordringen dat je toegang hebt tot het vermogen je eigen toekomst te scheppen.

Wij zijn geen slachtoffers van bepaalde heersende systemen hier op aarde, maar ook niet vanuit andere dimensies. Onze leiding kan niet worden gevonden in de buitenwereld. Wij hebben altijd de keus om een andere richting te kiezen, de energie van
Licht, Liefde en Eenheid, onze eigen grootsheid.


               **
Lieve mensen, laat je niet afleiden door de enorme veranderingen die nodig zijn om ons nieuwe bestaansniveau te activeren en te ondersteunen. De problematiek en de opschudding die het klimaat met zich mee brengt, heeft natuurlijk een enorme impact op het wereldgebeuren. Voel het als oude energie die een interactie aangaat met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen voor werelden waar Liefde en Licht de grote overwinnaar is.

Dompel het concept van goed en kwaad ook in de nieuwe energie en beschouw dit niet meer als tegenstelling. Positief en negatief vraagt geen label meer, maar is eenvoudig een aanduiding van energie die je op elk niveau kunt leren waarnemen.Laat je niet meeslepen door oude opgedrongen regels, waarden en normen van buitenaf. Deze vragen eigenlijk altijd ook weer beloning en sancties.
Waarom?
Omdat ze van buiten af opgelegd zijn en God doet daar niet aan.
God is liefde, vreugde en vrijheid. God kent helemaal geen regels, straffen of geboden.
God vertegenwoordigt onze innerlijke waarden en die hebben geen beschrijving nodig.
Ze zijn universeel en kunnen zelfs niet gedefinieerd worden. Dit zelfde geldt voor God. Hoe meer woorden wij aan God besteden, hoe meer versnippering wij teweeg brengen, hoe verder van de waarheid.

Wat is dan eigenlijk God?

Hoe minder woorden wij aan God besteden, hoe dichter wij bij de werkelijkheid komen. Als wij de woorden overstijgen en ons leven in de transparantie vrij laten, komen wij steeds dichter bij het Zijn, het Leven, het Bestaan zelf en dat is God.

God is een benaming voor onze Heelheid.


God is de uitstraling waarmee wij als Goden het leven verlevendigen en beleven. God is het Licht, de Levenskracht in dit hele universum en vult alle werelden en universa daarbuiten. God is Geest en de eerste beweging, de eerste trilling van bestaan groeide uit tot deze schepping.

Hoeveel scheppingen zijn daar al aan vooraf gegaan en hoeveel zullen er nog volgen…!


Voor het jaar 2010 creëerde ik :

Mens verander en leef, wees ook God… Bewust-Zijn.

Hoe groter je intentie is om jouw creatie met heel je har te vullen en vervolgens jouw woorden als scheppende kracht uit te stralen en vol vertrouwen de zelfwerkzaamheid van deze uitgezonden creatie vrij te laten, des te krachtiger en zichtbaarder zal de creatie zich vorm geven voor het hoogste goed.

Zo stel ik mij het creatieproces voor en dan komt er in mijn gedachten:

In een oogwenk had de verantwoordelijke
Schepper de wereld geschapen, dat wil zeggen, de Blauwdruk, het plan, het Licht, de Klank, de Kleur uitgezonden en daarna volgde het verdichtingproces gedurende eonen van tijdperken en nog altijd is deze zelfde creërende Kracht uitdijend werkzaam.
Alles wat leeft verandert voortdurend.
God dus ook,
Anders zou Hij dood zijn!
Er is alleen maar leven,
Onbewust en bewust.
Mens verander, wees ook God
*BEWUST-ZIJN*
Terug naar de tekening:

* Hier zijn de karmische vlammen van het verleden getransformeerd. De verzengende hitte van de brandstapel heeft plaats gemaakt voor de Vleugels van ons Engelbewustzijn.

Dit schitterende gegeven is uitgebeeld in een kosmische vreugdedans ter ere van de
Levengevende Bron, ons evoluerend bewustzijn in deze dualistische schepping om alles via opgang en groei tot Eenheid te brengen. We maken dansend een Ascensiesprong!

* Als kosmische dansers zijn wij de handen en voeten van het Kosmische Plan dat hier tot voltooiing mag worden gebracht.

Dansend neemt de mens de energie ter hand en straalt op zijn beurt de stuwende energie en de zuigkracht van de
Bron - de verticale verbinding - horizontaal over de aarde.
Wij zijn de creatieve vormgevers, medescheppers van een
Nieuwe Wereld.


De kosmische driehoek, de Drie-eenheid als stuwende kracht en dezelfde energie als Driehoek uitgezonden door de danser, heb ik op de tekening aangegeven door gouden sterretjes.

* De kleine Rode Papaver symboliseert dat de hercreërende kracht geactiveerd is.

Een voelbare innerlijke belofte, een dans in vrijheid van geest voor de komende drie tijdperken, maar eveneens een belofte voor de komende drie jaar.

We hebben het vuur van onze kleine geest laten uitgroeien tot een waarlijk
Goddelijke Vlam. Nu kunnen wij onze diepere levenstaak niet alleen aanhoren, maar ook invoelen.

Honderd keer horen, dat wij als
afgescheiden menselijke engelen ook God zijn, is natuurlijk een prachtig verhaal, maar ook al vertellen wij onszelf honderd keer zo’n vertelling, het blijft een verhaal.

Het fijne van nu is dat we kunnen voelen en beleven. Een verhaal horen is één, vertellen is twee, maar een engelenverhaal
ervaren is een energetische werkelijkheid die je hart opent en een contact legt met wie je werkelijk bent.


Het is het verschil tussen de mentale wereld van je ego en de wereld van je diepe stille gevoel, behorend bij je ziel. De een is illusie en tijdelijk, de ander een blijvende werkelijkheid.

Alleen door te ervaren kun je leren een menselijke engel te zijn en daarin mag je je onbeperkt bekwamen.
Als je steeds blijft zeggen: dit kan ik niet, dat durf ik niet, laat ik maar heel bescheiden blijven, ik houd mij wel stil dat is veilig, dan beperk je jouw
Godzijn, jouw zelfstandigheid enorm en dat is voor jouw goddelijk bewustzijn geen optimale conditie om te expanderen.

Eigenlijk zeg je dan, dat je niet meer hoeft te leven, terwijl je dat natuurlijk niet bedoelt. Als je iets in jezelf herkent van dit geschrevene kun je nog eens de volgende oefening doen, waardoor je je weer herinnert dat je alles in je draagt, het Licht, de Klank en de Kleur.

Je kunt het voelen, nu hier, direct, haal maar even heel diep adem, dat is de goddelijke adem, natuurlijk geeft dat je zuurstof, maar uiteraard nog veel meer. Het is de
Prana, de Lichtenergie, de Bronkracht.

Je brengt de
levensenergie, de levenskracht met alle goddelijke informatie hier binnen, in je lichaam, maar daarmee ook in deze wereld. Dat is jouw inspiratie, daarmee verlevendig je jouw innerlijke kracht. Op deze wijze begeester jij jezelf en breid je jouw kern uit, jouw goddelijk reservoir van overvloed . Geef je over aan deze alles bevattende energie, ongebonden aan tijd en ruimte.

Dat is wat je nu heel bewust kunt doen, God in en uitademen. God is een woord, een woord voor een proces, een proces van beweging, altijd doorgaand evoluerend, wel eens afgewisseld met rustperioden, maar altijd gericht op overvloed in overeenstemming met het hoogste goed, kosmische wijsheid.

God is jouw Kern en de verbinding met het reservoir in de kosmos waar alles in aanwezig is dat je nodig hebt om goddelijk te leven. Als je geen gebruik maakt van deze overvloed dan kun je jouw zielentaak niet vervullen. Ook materiële rijkdom heb je gewoon nodig als ondersteuning in je kosmische taken. Daar hoef je niet op een egoïstische manier mee om te gaan. Wij zijn helemaal geen egoïsten meer.


Het ego beperkt en wij zijn bezig de sluiers, de begrenzingen te verwijderen. In de Nieuwe Energie versmelten wij het subtiele, etherische Engelenniveau en de stevige aardse trilling.

Alleen zo kun je
Hemel en Aarde tot eenheid brengen. Ieder doet dat op zijn eigen manier, aardt zijn eigen beschikbare energie en manifesteert dit volgens zijn of haar plan, ingebed in het grote geheel.

Ieder ademt
God in, laat dit samenvloeien met zijn innerlijk Godzijn en ademt uit. Het is een samengaan van dat deel van ons, dat niet gebonden is aan een lichaam, aan de materie, aan tijd en plaats.
Dat deel dat eens koos om deze ongebonden vreugde en rijkdom naar de aarde te brengen. Vele eeuwen zijn wij onderweg om steeds weer in een nieuwe vorm nieuwe ervaringen op te doen en steeds laten wij iets van onszelf achter.

Zo dikwijls zijn wij door sluiers van vergetelheid gegaan om onze hoge vrije trilling te verlagen, onze ongebonden vrijheid op te geven en onszelf te persen in een allerlei vormen, om uiteindelijk zelfstandig, autonoom het leven als een
kosmische dans te ervaren.

Voor wij in deze tijd naar de aarde gingen, waren wij ervan overtuigd dat het zou lukken. We geloofden volop in onszelf, we wisten dat wij door al onze ervaringen, nu als volwaardige meesters in hart en ziel aan het grootse
Kosmische Plan zouden kunnen meewerken.

Daarom zijn wij hier. Dat is wat wij doen en weet...
Op de Weg van Liefde kun je niet verdwalen!

Gea, 6 jan. 2010

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes

Het Transparante Viooltje, transmutatiesymbool
**Maak je hart zichtbaar, geef het jouw gezicht.