Hart van Mijn Hart
De symbolen op deze tekening behoren bij het keelchakra-niveau, een energiecentrum waarmee de mens uitdrukking kan geven aan zijn persoonlijkheid op een diep bewustzijnsniveau, op goddelijk niveau, zijn hogere aard.

* Het oorspronkelijke begin in deze schepping - het Oer - wordt gesymboliseerd door het grote Gouden Hart en staat voor de Bron van Universele Liefde, waaruit het leven - het kleine hart - is voortgekomen.

Hart van Mijn Hart
Je kunt ook je aandacht richten op het Kleine Hart, dat een prachtige kopie is van het Grote, inclusief de werkzame krachten als geboorte en groei.
Daarmee bedoel ik alle mogelijkheden die kunnen worden aangeboord om onze
ingeboren goddelijke capaciteit tot ontplooiing te brengen.

* Ingebed en beschermd weerspiegelt het pasgeboren Hart haar afkomst, glanzend als een lichtende gave, een Bron van Emissie.

In deze tijd gaat de mens beseffen dat hij meer is dan een fysiek wezen en dat het accent van de evolutie zich verlegt van de fysieke vormgeving naar de groei van het bewustzijn.

De bol en cirkel als geometrische figuren verwijzen naar heelheid, alles in zich dragend, vol-ledig!
Het bewustzijn van de kosmische mens is bolvormig,
multidimensionaal en overstijgt de tijdlijn. Daar zetelt de kracht van een Avatar - een godmens - met onbegrensde macht, onze ware identiteit.

De harmonie in deze wereld zal ontstaan door het werkzaam maken van deze goddelijke kracht.

Zie voor een uitgebreide beschrijving
Verbonden Harten, de informatie bij de mandala. ( Juweeltjes)

De
Witte Duif verwijst naar deze geestkracht
- het Christusbewustzijn - en bewaakt en omvat
het uitdijende bolvormige bewustzijn,
waarin plaats is voor het
Dubbele Gouden Hart.
Liefde op elk niveau.

* De Witte Duif - de Zoonkracht - kunnen wij in ons tot verdieping brengen door haar goud en vervolgens kristallijn en transparant te laten worden. Hierdoor activeren wij de versmelting met de Vaderkracht, een verdieping van ons bewustzijn.

Als aardemens kan de mens slechts beschikken over een beperkt bewustzijn, te vergelijken met de nauwe doorgang van een trechter.
Met zijn materiële bewustzijn identificeert hij zich met de vorm, zijn fysieke lijf, dat hij met zijn zintuigen kan waarnemen.
Daarvoor is de opgeslagen informatie met behulp van een tweestrengig DNA voldoende
.
Zo gauw de mens over de grenzen van zijn fysieke wereld leert waarnemen, zullen spoedig meerdere inactieve strengen zich weer herenigen tot twaalf actieve strengen en vervolgens mogelijkheden bieden op
twaalf maal twaalf frequenties, om deze opgaande lijn steeds intensiever te kunnen uitbreiden en alle mogelijke variabelen om te zetten in een allesomvattend goddelijk bewustzijn.

Oneindig veel mogelijkheden gaan wij ontwikkelen, als een uitstromende kracht, als transformerende cellen.

Als kosmisch mens identificeert hij zich met zijn innerlijk wezen - ziel en geest - of zo je wilt liefde en licht en wenst deze hoedanigheid tot expressie te brengen in zijn menselijke vorm. Hij beseft steeds meer dat alles wat leeft kan groeien door toename van bewustzijn.

Almacht is namelijk de essentie is van elke ziel!

Eenheid in verscheidenheid begint een begrip te worden dat zich vult met intuïtie, een innerlijk weten.

Het geboorterecht van de mens is Liefde, onbaatzuchtige liefde. Er is niets ter wereld dat niet geheeld kan worden door deze alles verbindende universele liefdeskracht. Het enige dat de mens hoeft te doen is zichzelf te vertrouwen en de liefde zal stromen. Liefde is leven.

Deze levenskracht - de
Universele Liefde en het Universele Licht - stroomt bij elke inademing naar binnen en verlevendigt bij elke uitademing de wereld om ons heen. Als we hier even heel aandachtig mee bezig zijn, zal in elke cel het vertrouwen worden geactiveerd - zowel binnen als buiten ons - dat wij continu gevoed worden door zuivere trillingen uit een onuitputtelijke Bron van Eenheid.

Licht en Liefde - de diepst mogelijke kennis - is bewustzijn in vibratie. Zonder trilling, beweging of handeling kan geen bewustzijn bestaan. Willen wij ons bewust worden van onze goddelijke eigenschappen zal er vorm aan gegeven moeten worden. Het zijn onze beperkende kleinmakende gedachten die blokkades opwerpen, waardoor wij onszelf niet waarnemen als goddelijke wezens, als co-creators.
Een ieder die dit leest, weet dat hij leeft, dat de levenskracht - de Bron- hem het leven heeft gegeven. De hoogste geestkracht is leven in vrijheid. Daarbij hoort een vrije wil en met deze vrije wil mogen wij op elk niveau, op elke frequentie met de goddelijke energieën werken.

Wij - die menselijke vormen hebben aangenomen - beschikken vandaag aan de dag natuurlijk ook nog over deze vrije wil. Het is aan ons om te beslissen of wij kiezen voor hoge vibraties of voor het activeren van de lage trillingen. De energie blijft op elk niveau goddelijk, maar de uitwerking, de consequenties kunnen nogal verschillen. Daar kan ieder kort over zijn.

Waarom zouden wij onze vrije wil - uit eigen vrije wil - niet in handen leggen van onze hogere vrije wil, de oorspronkelijke goddelijke wil.

Het gezegde: 'Niet mijn wil maar Uw wil geschiede' luidt dan


'Uw wil is mijn wil'

Er is uiteindelijk natuurlijk maar één wil, een goddelijke wil,
Die wij in de stof - in de materie - met ons twaalfvoudig chakrasysteem mogen en kunnen vertegenwoordigen.

Natuurlijk is dit een groeiproces, voor de één misschien sneller dan voor de ander.
Vergeet niet dat duurzaam veranderen meestal het resultaat is van een langzaam groeiproces.
Het is dus onredelijk onmiddellijk volmaaktheid te eisen van anderen en onszelf. Onmogelijk is het natuurlijk niet, maar elk mens heeft recht op zijn eigen weg, zijn eigen manier van ontwikkelen.

De kosmische mens is gewekt en zal steeds meer de goddelijke principes uitstralen.

Leven is liefde en wil gekend worden in een vorm, in een bloem die zich kan openen en sluiten, die kan verwelken en weer opnieuw geboren worden.


Liefde is de drijfkracht van het universum!


Toen in het oerbegin de Liefde zich uit vrije wil van de Liefde scheidde, was dit om eigen Liefde te ervaren. Wat kan Liefde anders geboren laten worden dan Liefd!
Liefde is de goddelijke wil!

Alles en iedereen draagt de levenskracht in zich.
Maak er bewust gebruik van en
vertrouw het Leven, wees de liefde, elke minuut, elk moment Hart van Mijn Hart.Gea, aug. 2008

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Transformatiechakra, vervulling van sfeerverbonden leven
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes