Kiezen voor Licht

Kiezen voor Licht* Het kind, dat staande op het Kristal een ketting van bloemen aanbiedt aan het Licht, vertelt hiermee dat het zich in deze nieuwe incarnatie laat leiden door Kristalenergie - het kristallijnen bewustzijn- en dat het zijn opgedane kennis van de duizenden aaneengeregen levens dienstbaar wil laten zijn aan deze wereld ten gunste van het Licht.

Het is in gesprek met zijn diepste wezen, het
Goddelijke Oeratoom, zijn innerlijke Paradijsvogel. Deze maakt hem duidelijk dat het goddelijk verbond - de regenboog - die hij eeuwen heeft bewaakt, aan het verdubbelen is en dat in dit samenspel een conditie wordt gecreëerd waarin eindelijk het Gouden Licht de wereld kan bespelen.

Dit kind heeft de scheppende krachten van de
Witte Roos, de Kristallijnen Diamant en de Witte Lelie in zichzelf verenigd en roept vol zelfvertrouwen de Gouden Duif aan om in symbiose te werken aan de nieuwe plannen van het verdiepte verbond, de Ark van het Behoud, de Gouden Kroon.


De Logos van de schepping openbaart zich met stukjes en beetjes en zo openen onze heldere vermogens zich voor de mystiek van het leven, de verlichtende kennis van het Aquariustijdperk.

In de tijd van Noach is de spiraal van bewustwording al begonnen. Noach bouwde een ark. Nog steeds bouwt de mensheid bewust of onbewust aan diverse verdiepingen van deze ark. Er was een verbond met God: 'De Ark des Verbonds' en als teken werd de regenboog gegeven. Het voor de mens onzichtbare Witte Licht werd getransformeerd tot zichtbare kleurenstralen.

Door deze prachtige boog van kleurschakeringen wordt tot op de dag van vandaag hemel en aarde verbonden. Nog altijd wordt de mens geroerd door het aanschouwen van dit imposante natuurverschijnsel, het samengaan van vuurkracht en water. ( geestkracht, denken en gevoel)

De trillingen van het
wortelchakra zouden eerst moeten worden doorleefd. De mens moest leren een bestaan op te bouwen, leren de stof te overleven.Later wordt dit verbond verdiept en als het niveau van het tweede chakra mag worden verkend, ontvangt Mozes: 'de Stenen Tafelen'. Er worden wetten gegeven van geboden en verboden, richtlijnen om het begeren te kanaliseren. Lang wordt er letterlijk een ark door de woestijn meegedragen, aldus het verhaal. Een ark buiten ons, een soort gezeul door de zwaarten van het leven, door de woestijn naar het beloofde land. Het was aan enkelen geoorloofd via deze Ark met God te spreken.


Het zonnevlechtgebeuren - lagere aard-  wordt in de tijd van de meester Jezus verdiept. Hij wijst de mensheid op de diepe liefde, op het overstijgen van de liefdeloze weg en adviseert de richting in te slaan van het hart, het hogere wezen in de mens, daar waar de belangeloze liefde de drijfveer is.
Het is in onze cultuur deze
historische Christus die zijn leven gaf om de opstanding te tonen, het hogere in de mens.


Prachtige verhalen en beloften werden de mens aangereikt. Doch de mensheid bleef nog een tweeduizend jaar gefocust op het lijden. Nu wensen wij geen lijdensweg meer te gaan om bewust te worden. Dat hoofdstuk kan dus nu met een goed gevoel afgesloten worden.

Langzaamaan gaan steeds meer mensen de strekking intenser begrijpen en voelen welke symboliek achter deze lange levensloop schuilgaat.
Het eeuwen oude verbond kan weer verdiept worden. De mens heeft draagkracht genoeg ontwikkeld om het lijden los te laten en een lichtere weg te kiezen.

De mens kan opstaan zonder eerst een fysieke dood te sterven. Hij kan zijn ego, zijn vrije wil laten opgaan en in het zonlicht plaatsen. Dat betekent een goddelijk ego creëren en zich vullen en laten vullen met steeds meer liefde en licht. Dan houdt het ploeteren in de dorheid van de woestijn op en kan de reis naar het beloofde land worden vervolgd.

De '
Ark van het Behoud' met als symbool een Gouden Kroon mogen we nu in ons toelaten. Een goddelijke aanraking van zeer hoge trilling heeft al plaats gevonden.
Er is geen scheiding meer tussen de lagere en de hogere lichtwezens.
De
Vader en Zoon zijn één, een synthese van hart en keel is het doel. Het verdiepte verbond is een feit geworden.
De mensheid is begonnen aan een geweldige stap voorwaarts, het verkennen van haar eigen innerlijke Ark, de nieuwe waarden van het Aquariustijdperk.

*
Kinderen van deze tijd worden ook wel 'Kristal-kinderen' genoemd. Dit verwijst naar een uiterst verfijnd bewustzijn. Maar vergeet niet dat u en ik eveneens deze zuivere energie in ons kunnen activeren.

* Onze oude wijze Paradijsvogel - innerlijke kennis - wacht verlangend hoe wij de wereld zullen sieren met onze liefdesbloemen, die wij levens lang hebben verzameld en krachtig hebben laten worden.

Zo zal de mens steeds transparanter zijn en intuïtief weten voor welke opdrachten hij naar de aarde is gekomen. Hij kan putten uit zijn eigen hoger bewustzijn om de zin van het leven te begrijpen en voelen dat de eenheid van al wat is in zijn eigen wezen begint.
Over heel de wereld ontstaat het besef dat wij onszelf schade berokkenen als wij een ander of wat voor element dan ook benadelen.

Wij gaan inzien dat er netwerken van energiestromen over de aarde zijn gelegd en dat wij via vele kanalen verbonden zijn met hogere dimensies die hun
Lichtinformatie aan ons overdragen, opdat wij er gebruik van kunnen maken en onze geestelijke vermogens aanscherpen.

Denk niet dat ik blind of ongevoelig ben voor het schrille contrast dat de wereld ons op heftige wijze spiegelt. Ik wens echter niet mee te deinen op de energie van de angstgolven en ongewild de kansen van agressie, oorlog en geweld extra te voeden en te versterken.

Het nog altijd geldende credo kunnen wij verlengen:
Verander de wereld, begin in jezelf, kies voor Licht!


De aarde is niet gebaat bij het opsommen van duistere praktijken en extra aanwakkeren van nog meer angsten. De aarde heeft juist Licht nodig en mensen die vol vertrouwen dit Licht willen verspreiden, omdat zij weten dat alles en iedereen bewust of onbewust toch meewerkt aan de grote ommekeer. Zelfs de krachten die op alle fronten de verlichting proberen tegen te houden, zullen gaan beseffen dat hun tegenacties uiteindelijk eveneens ten goede komen aan de grote transformatie.

Bedenk dat de enige remedie tegen de haat van duistere krachten,
liefde en licht is.
Het middel om de antichrist totaal te ontkrachten is de
Liefde.
De extremistische uitwassen, de vreselijke bomaanslagen zullen niet ophouden door ze te bestrijden met gelijke munt of er eindeloos je ongenoegen over te spuien.

Er is maar één remedie:
authentieke geneeskracht, de macht der Liefde, de macht van het vergeven en het zoeken naar respectabele wegen om tot eenheid te komen.


Alles in deze schepping gaat zijn lichtweg tegemoet. Elke fractie van een seconde kan een mens besluiten mee te gaan op de weg van het Licht.

Eén daad is er maar voor nodig: kiezen...
kiezen voor Licht! Op het moment dat deze keus is gemaakt, toont het keerpunt de juiste route en zal het water en vuur niet meer verwoestend zijn, maar juist dienstbaar worden aan de vernieuwde Blauwdruk van de Schepping.

Eindelijk heeft een deel van de mensheid begrepen dat het zelf de Ark is en het Woord door eigen goddelijke 'mensark' tot uitdrukking mag brengen. Er is slechts 1 % voortrekkers nodig om de rest van de mensheid in een goddelijk ogenblik over het kritieke punt te trekken.


Toch zijn wij allen één! De ene mens is niet beter dan de ander, wel anders. De een volgt ook niet een betere weg dan een ander. Er zijn zoveel mensen, groeperingen en volkeren die allen een eigen route gaan, eigen karma oplossen en een eigen taak in het grote geheel vervullen. Elk mens en alles gaat mee in de geestelijke evolutie en niemand is daarin een uitverkorene.

De aardemens evolueert en wordt de universele mens, een mens van de kosmos.

Een ieder is uitgenodigd mee te gaan door de

                  
                    Gouden Hemelboog
en te Kiezen voor Licht!
Gea, okt. 2008


De Witte Iris, de epifyse, buigt naar het jonge kind en opent zich om de verbinding met de Bron te vergemakkelijken, opdat de Gouden Duif steeds diepere verbindingen kan leggen met de uiterst verfijnde bewustzijnsvelden.

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Witte Duif brengt een nieuwe Twijg
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes