Schepping
Schepping
Zo leer je invoelen wat aandacht behoeft achter een agressieve of verdrietige faÁade en ontdek je de wezenlijke oorzaak.
         Er zij LichtÖ!
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
* Voor alle duidelijkheid, een dag in de schepping is een kosmische dag, een tijdperk en heeft niets te maken met de tijdsduur wat wij onder een dag verstaan. De kosmische zondag als rustdag is ook nog lang niet aangebroken...!

De Kristallijnen Diamant, het Universele Licht
Het Woord van het Begin waaruit alles is ontstaan, kan eindelijk in eigen vormgeving indalen om de afgescheidenheid, de beperkende emotionele structuren op te heffen en de integratie te vervolmaken van

                                                              
Geest en Stof .Gea, okt. 2007.

Het geeft trouwens geen enkele meerwaarde voortdurend te focussen op allerlei misstanden.

Het goede en blijde accentueren, dat doet oude pijnen verschrompelen. Je hoeft natuurlijk niet alles goed te keuren, maar met inzicht de gebeurtenissen beschouwen, is waarnemen vanuit je hart.

In dat proces is de mens weer een creŽrende hulpfactor, een co-creator. De groei van zijn materieel bewustzijn is natuurlijk gepaard gegaan met het toenemen van zijn persoonlijke draagkracht. Sterk genoeg geworden om een volgende fase, een nieuwe dag van het scheppingsplan te realiseren, om de altijd meegedragen godsvonk eindelijk als een bloem te openen en de wereld te hullen in een ongekende bloemenpracht.
Geest kan materie gaan bezielen, het Woord bezielt en verlicht en maakt alles nieuw.
Er zijn vele mogelijkheden om het scheppingsverhaal te vertellen, maar altijd zijn er vragen: wat was er dan vůůr het begin, wat was de oorzaak dat het begin ontstond en waarom was dat nodig?
Dergelijke vragen zijn natuurlijk sterk gerelateerd aan ons begrip van tijd en ruimte en dus aan ons bewustzijnsniveau, dat op dit moment nog sterk bepaald wordt door de overwaardering van het mentale vermogen.

In deze overgangstijd waarin wij ons bewustzijn aan het verdiepen zijn, dus de frequentie, de trilling van energie verhogen, komen wij ook tot een ruimer tijdsbegrip.
Dat betekent dat wij buiten de grenzen van ons beperkte wereldje durven kijken en dat ruimte en tijd op een nieuwe manier kan worden beleefd en worden waargenomen. Het is niet de ruimte en tijd die zich ineens anders voordoen, maar onze manier van waarnemen wijzigt zich.

Met ons fysieke brein is geen enkel scheppingsverhaal over ontstaan van tijd en ruimte, waarin ontelbare vormen zich ontwikkelden, te bevatten, laat staan te bewijzen. Ook de wetenschap moet herhaaldelijk haar theorieŽn aangaande het levensmysterie bijstellen.

Toen ik aan deze tekening begon, dacht ik geen moment aan de complexiteit van het scheppingsgebeuren. Gelukkig maar, anders had ik waarschijnlijk zoín drempel opgeworpen, dat ik niet eens aan het begin was toegekomen.
Ik wilde gewoon uitdrukken wat ik voelde. Dat kan alleen maar in symbolische beelden, enorm vereenvoudigd dus. Het leed van de wereld bijvoorbeeld - door de eeuwen heen - wordt hier verbeeld door slechts
drie kwijltraantjes van de slangÖ!
* Op de tekening zien wij vanuit een ver verwijderd punt een spiraliserende energie zichtbaar worden als een hoorn waaruit stralen van licht afkomstig zijn, die zich naar de uiterste rand van de lichtcirkels lijkt te begeven.

De lichtcirkels vormen een gigantische zon, een Wiel van Schepping, waaruit een oneindig potentieel aan creatiekracht zou zorg dragen, dat op elk niveau van de nieuw te vormen schepping, ontelbare levensvormen zouden kunnen ontstaan. Aanvankelijk nog stil op oorzakelijk niveau, de Absolute Stilte, geen beweging, geen leven.

Om het prachtige ingenieuze scheppingsplan compleet te maken, schonk de
Levensbron van veel verder dan deze schepping Zijn Alles-Omvattende-Levensvonk, welke zich eindeloos multipliceerde om elke vorm te bevruchten met een vonk van Zijn Levensvlam.

                                        We kennen dit gebeuren ook als:

                                      
'In den beginne was het Woord', waaruit alles is ontstaan.De hoorn symboliseert dit
Woord, niet zomaar een geluidje, maar een bijzondere klank, een leven gevend, stralend Woord. Het Woord dat de informatie in zich draagt vanuit de Bron van Creatie. Het Licht dat alles verheldert en doordringt, waaruit alles afkomstig is en alles openbaart.

Hoewel deze schepping duaal zou zijn, geest en stof, licht en donker, was er in het begin overwegend geest, overwegend licht. Maar naarmate de wordingsprocessen vorm kregen, groeide de materie en leek geest af te nemen. Dat was niet werkelijk zo, maar de geest was minder te herkennen omdat deze als het ware werd ingepakt in de vorm, zoals een cadeautje ook dikwijls wordt gecamoufleerd door het pakpapier. Geest kan namelijk niet verminderen, kan zich wel in oneindig veel vormen manifesteren.


* De tekening toont dat in de loop der eeuwen de slang - die staat voor materie en haar verleiding - zich had gekronkeld om het Woord. Aangekomen op het diepste punt van de nieuwe schepping was er zoveel verduisterd, dat de overgebleven lichtstralen nauwelijks werden opgemerkt.

De mensheid dacht eigenlijk niet meer aan haar hoge komaf. De mens gaf zich over aan zijn eigen afgescheiden wereldje en creŽerde en creŽerdeÖ! Weleenswaar met behulp van tamelijk verdichte, heel compacte scheppingskracht, wat zich kenmerkte door vermenging met liefdeloosheid en veel onwetendheid.

Op het diepste punt van de involutie, waar alle geestkracht leek te zijn omgezet in materie en het lijden hoogtij vierde vanwege de verharding, begonnen mensen hun eigen bolwerken als beperkend te ervaren. Ze leken gevangen in hun eigen dichtgemetselde creaties, hun eigen benauwde ruimten.

De sterksten hadden inmiddels zoveel draagkracht en power opgebouwd dat zij besloten rigoureus het roer om te gooien om de beperking van hun schemerwereld te doorbreken. Als vogels in een te klein geworden ei begonnen zij zich te roeren en te tikken tegen alles wat hen blokkeerde.

De lokroep van de vrijheid werd zo hevig dat het grote wereldei aan alle kanten begon te barsten en de eerste mensen stapten buiten hun eigen bekrompenheid en voelden dat zij meer waren dan stof, dan hun fysieke lijf. Zij genoten van het licht en wilden niets liever dan iedereen deelgenoot maken van hun pas verworven inzicht.
* De mens voelde zijn energie, zijn geestkracht als een openspringende knop en sommigen gingen rechtstreeks naar het licht, anderen zochten wat onwennig lotgenoten om samen de weg naar de Bron te gaan. Weer anderen konden ook nu de verleiding van de materie niet weerstaan en lieten zich toch weer pakken door de gespleten tong van de slang.

Nu weet de voorhoede van de mensheid dat de wordingsprocessen in de lagere aard manifest zijn geworden en dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. De
involutie keert zich in evolutie.

De weg naar verdichting is ten einde. Er is een nieuwe blauwdruk van het
Plan van  Schepping in werking getreden. De vijfde dag van de schepping is aangebroken: