Sofia zonder schaduw; Lichtuitstralende waarheid

Sofia zonder schaduw: Lichtuitstralende waarheid


Deze tekening maakte ik in 1992. De titel ontlokte destijds aan een toeschouwer: "Wel een mooie tekening , maar die titel is veel te zwaar, die moet je veranderen."

In die tijd was ik gevoelig voor dergelijke opmerkingen, omdat mijn tekenwerk - inclusief titel - aan de buitenwereld zichtbaar maakt wat zich in mijn binnenste afspeelt en mijn innerlijk gevoel strookte dikwijls niet met de gangbare opvatting in mijn omgevingen en was al helemaal niet te bewijzen
.

Sofia zonder Schaduw
Er werden grappen over gemaakt en men zei dat ik op een tijdelijk dwaalspoor was beland. Ik voelde dergelijke opmerkingen als afkeuring, terwijl ik eigenlijk steun zocht.

Zelf was ik natuurlijk ook niet overal zeker van. Ook ik vond de titel heel groots. Eigenlijk onbegonnen werk als je er goed over nadacht, zo'n gigantisch gegeven te verbeelden in een eenvoudige tekening. Wat een contrast!
Nu weet ik dat je denkvermogen te klein is om dit te bevatten en dat we daarom onze verbeelding in symboliek omzetten.

Wel was het heel boeiend dat in de praktijk precies werd weerspiegeld waar het in deze afbeelding omgaat.
Kun je bij jezelf blijven, in je eigen zijn, ongeacht wat een ander over jou of je werk meent te moeten zeggen.

Ik probeerde mijn twijfel, mijn onvastheid wel te camoufleren, maar zat ondertussen diep na te denken hoe ik de titel zou kunnen veranderen om de goedkeuring van de ander te ontvangen, zonder mijn diepste gevoel ontrouw te zijn.

Echter alles wat ik na de eerste ingeving verzon, beantwoordde niet aan mijn instemming. Zo heb ik het besluit genomen om alle titels te eren die als eerste impuls mijn tekeningen zeer compact verwoorden.

Nu zestien jaar later, kan ik helemaal meegaan met deze titel en een stille blijdschap voelen:
                          
                       
Sofia, innerlijke wijsheid, een uitstralend Licht!

Wij kunnen niet manipuleren met ons gevoel. Met ons denken valt mogelijk nog te schipperen, maar ons gevoel vraagt om erkenning om steeds opnieuw onze waarheid te kunnen verdiepen.

De schaduw verwijst naar de donkere zijde van ons leven die we geneigd zijn te verdringen, omdat we denken - zo is ons geleerd - dat deze ons zou kunnen belemmeren goddelijk te zijn.

Nu weten we dat ook onze lagere eigenschappen, de zogenaamde
slechte daden en gewoonten eveneens gevormd zijn door Goddelijke Energie. Ik schrijf dit maar met hoofdletters om te accentueren dat in de donkere energieën juist een belangrijk deel van het Goddelijke aanwezig is, wellicht zo geabsorbeerd dat het onherkenbaar lijkt te zijn verstopt!

Sofia zonder schaduw, lichtuitstralende waarheid!


* De gekleurde treden van de trap symboliseren de zeven traditionele chakra-niveaus met hun eigen gekleurdheid, hun eigen trilling: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De vrouw heeft het hartniveau bereikt en geeft zich over aan het uitstralende grote Licht, de zonnehiërarchie, haar eigen engelenbewustzijn. Vastbesloten alles naar het licht te brengen heeft zij het vertrouwen de sprong in het Nieuwe te wagen.

* De mensheid - op de tekening een vrouw - staat voor gigantische veranderingen. Vanuit een leven onder de horizon, gaat zij nu een leven boven de horizon verkennen. De evolutiegang van de mens zal voortaan een verlicht pad zijn. De vijfde dag van de schepping is aangebroken:

Er zij licht...
                                 de ZON gaat op!

Als wij richting de zon gaan, valt de schaduw (negatief karma) achter ons en kunnen wij onbelemmerd de warme lichtstralen, de Nieuwe Energie in onze goddelijke volledigheid opnemen. Natuurlijk zullen ook onze menselijke behoeften dan als vanzelf vervuld worden.

* Deze feestelijk geklede vrouw gaat haar 'kosmische carrière' tegemoet. Ze heeft de touwtjes van haar leven in eigen hand. Zij gaat staan voor haar verantwoordelijkheid. Zij symboliseert de vrouwelijke frequentie van liefde, mededogen en vertrouwen. Haar emoties zijn gestild en door dit persoonlijke meesterschap is er ruimte ontstaan om diepere lagen in haar bewustzijn te herkennen en werkzaam te laten zijn.

Evenwicht, harmonie, gelijkmoedigheid aankweken is haar motto. Zij laat zich niet meer uit het veld slaan door boze beledigingen of schokkende gebeurtenissen (zwarte krassende kraaien) en ook gaat zij niet naast haar schoenen lopen van genoegen, omdat iemand haar de hemel in prijst (de zoete koerende duifjes).
Een holistisch mens weet dat zijn eigen innerlijke wijsheid zijn enige leermeester is en dat alle energie afkomstig is uit een en dezelfde Bron. Het gaat niet over het ene of over het andere, maar over het ene en het andere. Niet over zwart of wit, duister of licht, maar over twee uiterste polen van één gegeven en die versmelten tot een geheel, samenbrengen in een harmonieuze balans.

Wat een energiewinning is hiermee gemoeid!

Het
Menselijke en het Goddelijke als één werkzame kracht!

Wat een versterking! Wat een ongekend potentieel aan nieuwe scheppingsmogelijkheden!

Scheppen, creëren met een onbeperkte uitdijende harmonieuze nieuwe energie! Daar openbaart zich een heel nieuw werkterrein en elke dag gaan wij er meer van voelen en begrijpen.

Belichaam de menselijke energie, de Christusenergie en de Goddelijke energie als de Nieuwe Energie, een nieuwe bezieling, de Goddelijke Adem.

Sofia zonder schaduw: Lichtuitstralende waarheid


* De vier zwarte vogels symboliseren de moeilijkheden van de aarde, de trillingen van de lagere aard en de drie witte duiven de hemelse lieflijkheden. Alles wat zogenaamd 'kwaad' wordt genoemd is afkomstig van de duivel en wat als 'goed' wordt betiteld komt uit het engelenrijk. Een duidelijke scheiding tussen hemel en aarde. God is goed en de duivel is kwaad. Dit was de opvatting van de Vissentijdperkmens met zijn zevenvoudig, beperkt bewustzijn.

* De lotusbloem reflecteert dat het bewustzijn sterker is dan de materie waarin zij ligt besloten. Vanuit de modder is de bloem omhoog geklommen, gereinigd door het water om aan de oppervlakte te stralen en hemel en aarde met elkaar te verbinden. Zelfs de hardste materie verhindert haar groeikracht niet. Zij vindt haar weg, al gaat deze door de dichtheid van de materie. (dwars door de onderste steen, het basischakra waar geleerd is de stof te overleven)

* Miljarden jaren is de mens al onderweg, langzaam als een schildpad lijken de processen soms te gaan. Het schildpad is een vredelievend dier, als men het kwaad wil doen, trekt het alles wat kwetsbaar is in zichzelf onder zijn schild terug.

Zo heeft de mens ook eindelijk begrepen dat zijn grootste kracht in zijn bewustwording ligt. Zijn
dertienvoud is zijn kosmische schild. Door in zichzelf te keren en de innerlijke verbinding met zijn goddelijk licht te activeren kan hij oorlogen beslechten, wordt hij de overwinnaar van het gemeenste wapentuig.


* De komende tweeduizend jaar gaat de mens zijn hartchakra en zijn keelchakra tot een synthese brengen. Hij brengt de tempel van het hart, de liefde en de tempel van de geest, het weten tot een eenheid.

* Op de tekening ligt de blauwe steen op het groene hartniveau. Dit gebeurde omdat ik mij vergiste en een blauw potlood pakte in plaats van groen.

De geest wordt gedragen door de liefde. Anders gezegd: de liefde is het eerste deel van de geest dat in de mens wordt geopenbaard.

De verdiepte inzichten in de levensprocessen zullen de mens doen breken met oude opvattingen en tradities. Hij wil zich niet meer hechten aan alles wat zijn vrijheidssprong naar het grote licht zou kunnen tegenhouden. Juist door zijn bemiddelende rol zal de materie worden verlicht, getransformeerd en getransmuteerd.

* Zijn hartstochtelijke emoties verstillen, waardoor weerspiegeling van de zon in het in water mogelijk is geworden. 'Gods geest waart over de wateren' staat ergens geschreven, hetgeen betekent dat de alles omvattende geest niet ophoudt de inhoud van de onbewuste wateren te beroeren om tot inzicht te komen.
Het is niet moeilijk om voor te stellen wat er gebeurt als daar nog onverwerkte boosheid, wantrouwen, agressie enzovoort aanwezig is. De opvlammende emoties moeten luwen, in evenwicht worden gebracht anders versta je de goddelijke aanraking niet. Alleen als het persoonlijke rumoer van het ego is verstomd, de golven van het water zijn geluwd, kan het licht worden opgevangen, begrepen en uitgestraald.
Stilte is de hoogste openbaring.


De afgelopen tijden hebben wij het idee gevormd dat God licht is en hemels, liefdevol en alwetend... ! Zoals God ook eens werd afgeschilderd als een oorlogszuchtig wezen, boosaardig en vol wraak. Als we zo door zouden gaan, blijven we steeds met een halve God zitten. Steeds doorslaand naar één kant, afgescheiden van de heelheid. Ook is God al een keer veranderd van veelgodendom naar één God.
God is op deze manier een reflectie van ons menselijk bewustzijn en zijn wij de schepper van onze eigen God.

Aangezien ons bewustzijn meegaat in de kwantumsprong en zich uitbreid op kosmisch niveau, verandert ons godsbeeld natuurlijk ook.

De tijd is aangebroken dat de mens God in zichzelf plaatst. Zijn Menszijn en Godzijn integreert. Zijn afgescheidenheid opheft en vanuit deze visie zijn leven nieuwe impulsen geeft. De samensmelting van het fysieke en wat wij spirituele energie noemen is duidelijk begonnen en zal een intense samenwerking met vele bewustzijnslagen tot gevolg hebben. Alle wijsheid die wij tot nu toe door onze ervaringen hebben opgedaan, zal levende kennis gaan worden, waarlijk:


Levend Licht, volledig heel, veilig, harmonieus en in balans, goddelijk.
Het bewustzijn van de mens is God en is het meest veilige wat je in deze tijd kunt verzinnen om je aan over te geven.
Niet meer een menselijk, materieel bewustzijn, aards en heel beperkt werkend via de lineaire tijdsideeën, maar werkelijk als een alomvattend bewustzijn, boven tijd en ruimte, zich uitbreidend door de hele kosmos, alle dimensies en alle sferen en rijken daartussen.

Er zal heel veel wijsheid tot expressie gebracht gaan worden, goddelijke wijsheid.
Een flinke stap voorwaarts in de evolutie. Een geweldige uitbreiding om te zijn wie wij werkelijk zijn en dit in alles te weerspiegelen, onbeperkt en overvloedig.
We zijn dragers van een goddelijk bewustzijn en nodigen al onze donkere weggemoffelde en vergeten stukjes van ons menszijn uit om samen te smelten met de God in ons.

Wij zijn perfect zoals wij op dit moment zijn. Er is niets aan ons dat niet goddelijk is, dus ook al de eigenaardigheden waarvan ons is geleerd dat zij slecht en zondig zijn, leggen wij met een bevrijd gevoel in het zonlicht. We hoeven ons nergens voor te schamen.


Daar zijn wij immers wijs door geworden en nu gaan wij de zaden oogsten.


Geen strijd meer, maar vol vertrouwen bouwen aan een nieuwe aarde als liefdevolle scheppende wezens.
Het is tijd voor een Nieuwe God. Eén die letterlijk in ons midden leeft, niet langer weggemoffeld ergens in een onbereikbaar ver oord. Eén die alles in een stroom van liefde en respect, eigen vrijheid laat ervaren. Deze God kan door miljoenen mensen gekend worden, eenvoudig door te durven zijn wie wij werkelijk zijn.

Deze
Nieuwe Energie - een hogere trilling - gaat langs de weg van de minste weerstand, is expanderend zonder inspanning, eenvoudig, gemakkelijk en helder, een reflectie van ons groeiende bewustzijn. We hoeven niet te wachten tot er een seintje wordt gegeven uit hogere sferen om hier in mee te gaan. Wij zijn zelfstandige goddelijke wezens en alles wat hiervoor nodig is, is al in ons aanwezig. Vertrouw op dit grootse geschenk, het ware wezen van de mens.

De mens gaat op weg in en naar de volle zon als een lichtend wezen zijn liefde en wijsheid uitstralend om de wereld te transformeren. Alles in het zonlicht wordt helder en klaar, wordt zich bewust. De mens is een
transformerende cel. Hij mag zijn wijsheid, zijn lichtkracht aanwenden om in het beheer van het leven, de evolutie en de sferen te gaan staan. Zijn lichtweg is begonnen. De stralen der Waarheid maakt hij tot stralen van Wijsheid.

Laten wij onszelf vertrouwen, onze eigen
goddelijke essentie. We hebben geen bevestiging van buitenaf meer nodig. We hoeven niet meer aan opgelegde successen te voldoen en we kunnen niet mislukken. Succes en mislukking kan alleen opgemerkt worden als wij in de illusie van de dualiteit verblijven.

Wij zijn wie we zijn, kosmische mensen, goddelijke wezens,
                            groots, stralend en allesomvattend!


Dat is de waarheid.


Gea, jan. 2009


Kristallijnen Roos, transmutatiesymbool, zonnevlecht
 
* De titel is groots, maar de reikwijdte van de verbeelde energie is nog vele malen grootser!
2009
Lieve Lezers,

Het leven lijkt soms grillig,
Niet goed geprogrammeerd.
Toch maar weer gewillig
Naar binnen… ingekeerd!

Geef verbeelding vleugels,
Reik dit de wereld aan.
Laat los, die strakke teugels,
Om Vrijheid aan te gaan!

Breng je wens tot leven,
Adem haar eenvoudig in.
Dansend door 2000 negen,
Happy, met een nieuw begin!


Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes