De Aquariusmens
De Aquariusmens
Zij staat voor het vrouwelijke in de mens, de liefde, Universele Liefde wel te verstaan, een zielenkwaliteit zowel in man als vrouw.
Deze vrouw verbindt hemel en aarde, geest en materie.De aquariusmens is de mens die behalve zijn lagere aard ook zijn hogere en hoogste aard erkent en dus als
holistisch mens zijn kosmisch menszijn tot volledige ontwikkeling wenst te brengen. Dit is voor ieder mens weggelegd, ongeacht ras, kleur of godsdienst, mits hij als basis voor zijn levenspatroon kiest voor liefde en licht.
Als je dit niet kunt voelen, vul jezelf - dwars tegen alles in - toch met liefde. Gewoon in je gedachten. Weet dat je in je kern
liefde bent en dat dit alleen maar kan toenemen door liefde. Gedachten hebben een grote scheppende kracht en ieder mens kan denken...

Liefde verbindt en geneest alles.
* Aan de rechterkant van de mens, opwaarts, richting de Gouden Kroon, zijn de zes extra geopende chakra's getekend. Deze maken het voor de mens mogelijk om zijn kosmische vermogens weer uit het verborgene te halen en er mee te leren werken. Zijn lager bewustzijn heeft zich enorm uitgebreid naar de materiŽle kant en daar gaat de mens nu geestkracht, liefde in brengen, om al die gevolgen van liefdeloosheid te transformeren.
De Witte Roos, de Universele Liefde
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
De rijzige gestalte van deze vrouw op blote voeten, symboliseert de opstanding van het vrouwelijke, de yinkracht, het spirituele. Een hogere vorm van denken, gevoed door het gevoel. Niet te verwarren met emoties.

Zoals Eva eens de aanzet gaf om de lange involutietocht te beginnen - de materie in - neemt zij ook nu weer de leiding in het verlichtingsproces, dat met ingang van het aquariustijdperk een aanvang heeft genomen. We moeten Eva hier niet letterlijk opvatten.
De aquariusmens volgt een nieuwe weg van bewustwording, volgens de Blauwdruk van Aquarius. Dat betekent niet meer bewust worden door lijden, maar je steeds weer verbinden met je innerlijke
Kern, de Liefde. Dat brengt zoveel verzachting dat het lijden daardoor versneld oplost en niet meer wordt gevoed.

De aquariusmens brengt verlichting in de zuiveringsprocessen van de schepping. Zoals de overgangstijd van zomer naar winter met stormen en hagelbuien gepaard kan gaan, zullen er zeker grote veranderingen plaats vinden als er een overstap wordt gemaakt van het ene tijdperk naar het andere. Dat zie je overal om je heen al gebeuren.

In deze ontwikkelingsgang is aan de mens een heel belangrijke taak bedeeld. Kon de mens in de vorige eeuw, het
Vissentijdperk, slechts over zeven chakra's beschikken en zich daardoor verbinden met zeven niveaus van de lagere bewustzijnvelden, kan de Aquariusmens nu beschikken over een dertienvoudige bewustzijnsstructuur en daarmee het contact herstellen met zeer ijle bewustzijnsgebieden. Men spreekt dan ook van de kosmische mens die de plaats gaat innemen van de aardemens.

* Op de tekening zie je vanaf De Gouden Kroon (de liefde), aan de linkerkant, de zes traditionele energiewielen, transformatoren of chakra's weergegeven. Zo kon de ijle energie zich van niveau tot niveau verdichten. Het was een neerwaartse beweging in de schepping, involutie genaamd. Steeds meer materie werd gecreŽerd waardoor de geestkracht bijna onherkenbaar was geworden. Op het diepste punt wist men zich nauwelijks nog iets van de Gouden Kroon te herinneren. Toch zijn er grootse mensen geweest die de herinnering - het bewustzijn - hebben vastgehouden en doorgegeven.

Nu is de tijd aangebroken dat de hele mensheid zich haar afkomst gaat herinneren. Er heeft een mutatie plaats gevonden en daardoor kan de mens over extra mogelijkheden beschikken om de neergang van energie te keren in opgang. Met andere woorden de gevolgen van involutie tijdens de verdichtingstijdperken kunnen nu worden omgezet in opgaande bewegingen,
evolutie genoemd, om de komende tijdperken verlichting aan te reiken.

Als we even naar de wereld kijken is dat een hele klus, maar met zo'n geopend reservoir aan scheppingskracht absoluut mogelijk.
Niet meerijden in het gouden koetsje van een ander, maar eigen verantwoordelijkheid nemen, als het ware op blote voeten, waardoor elke hobbel, elke oneffenheid gevoeld wordt, niet om te ontmoedigen, maar om onze extra vermogens, onze vrijgegeven scheppingskracht te mobiliseren en zo de hobbels en oneffenheden te
transformeren, om te zetten naar steeds meer liefde.

Liefde is onze komaf en de basis van het leven. De nieuwe naam voor ons basis- of wortelchakra, het energiecentrum van waaruit wij ons bestaan opbouwen, is de Witte Roos. Het is de pure liefdeskracht, die in alle problematiek verzachting brengt. De Roos van Sharon, de Roos van de Bron, de christuskracht.

*  De vrouw op de tekening is de mens die een instrument van liefde wenst te zijn. Zij radiŽert de genezende kracht. Zij zaait de liefde over de aarde en laat in haar gedachten en handelingen de Witte Roos werkzaam zijn. Zo groeit zij zelf uit tot een stralende Witte Roos en kan zij daadwerkelijk onbaatzuchtige liefde manifest laten worden.


Vergis je niet: dat is een stevige oprechte, alles in zijn waarde latende regenererende kracht!

Zij kan elke dag, elk moment in elke situatie een beroep doen op de
Hoorn van Overvloed, een onuitputtelijk voorraad aan Universele Liefde. Door hiervan gebruik te maken leert zij haar rol als verbindende schakel tussen het hemelse en het aardse, tussen geestkracht en materie tot in alle hoekjes kennen.


De mens is liefde, is verbinding, is in zijn totale wezen, zijn kosmische hoedanigheid het alles omvattende bewustzijn gelijk. Hier afgebeeld als de Grote Cirkel - het dertiende chakra -  waarin de twaalf chakra's zijn opgenomen en volop beschermd kunnen functioneren.
De kracht van het nieuwe leven is te herkennen aan de
Gouden Zonnebloem in de Kroon en de hercreŽrende kracht is gesymboliseerd door de Rode Papaver in het haar van deze nieuwe mens.

Er is een grote doorstroming van kosmische energie en elk mens mag en kan daar gebruik van maken om de processen zo veel mogelijk zonder catastrofen te laten verlopen en de verlichting van de schepping tot uitstralende vreugde en eenheid te brengen.

Gea, sep. 2007.