Drie niveaus van het Heiligbeenchakra

HeiligbeenchakraElk chakra kent drie niveaus. Hier is het middelste van de onderste drie energiecentra weergegeven, dat zetelt in onze buik ter hoogte van onze wervelkolom.

Met behulp van dit chakra leren wij onze begeerten en verlangens te kanaliseren.

Ik denk dat dit chakra in onze huidige wereld overuren maakt. Er moet op dit niveau nog ontzettend veel hartbewustzijn werkzaam gaan worden.

De symbolen zijn dragers van zuiver
Geest, waarmee de lage trillingen, die op seksueel gebied voor excessen kunnen zorgen, worden geneutraliseerd.

Alle mogelijke emotionaliteit rond schuldgevoelens en onderdrukking worden met behulp van deze energie getransformeerd.

Door
Liefde en Licht in dit gebied toe te laten, lost de zwaarte en de pijn op en krijg je weer moed om met behulp van je engelenbewustzijn verantwoordelijkheid te nemen en je eigen intimiteit te koesteren in helende hartenergie.

                                  Er is geen sprake van schuld.


Het waren slechts emotionele ervaringen om de onder liggende diepe eerlijke gevoelens te leren herkennen en de vreugde van eenheid weer te ontmoeten.

Chakra's zijn poorten die toegang verschaffen tot hogere bewustzijnsgebieden. Het zijn energiepunten, transformatoren waar de binnenkomende energie uit ijle bewustzijnsgebieden vertaald wordt naar het niveau dat door de mens op aarde waargenomen kan worden, zodat hij er mee kan werken.

De hoge
Lichtfrequenties worden hier omgezet in lagere frequenties. Een omgekeerde route is eveneens mogelijk, waardoor de mens via deze energieknooppunten contact kan maken met zijn hogere geestelijke gebieden. Dan worden lage bewustzijnstrillingen getransformeerd in snelheden die passend zijn voor een hogere dimensie.

* De Kristallijnen Diamant vormt de Poort naar het stoffelijk leven - de fysieke wereld - om onze vermogens tot wisselwerking van het Universele Licht bewust te maken.

* De Gouden Roos is de Poort naar het verdiepte zielenleven om de wisselwerking van onze goddelijke zielenkracht, ons Godzijn bewust te laten worden in ons leven.

* Het Gouden Anker toont hier de Poort naar de Hoogste Geest. Een verankering in het Alomvattende Bewustzijn die de verbinding bekrachtigt van de Grote Centrale Zon, onze Zon aan de hemel en onze innerlijke Zon, het goddelijk inzicht
* Ons goddelijk inzicht, de goddelijke engel in ons draagt de Pijnappel in haar hand, waaruit een nieuwe Levensvlam opstijgt. De pijn was de vrucht tot verdieping van ons bewustzijn, het openen van ons hart.

Wij zijn in ons engelenwezen
fakkeldragers van het Nieuwe Leven, van een leven dat gevuld is met Kristallijnen Transparantie.
De
pijnappelklier  is geopend voor de aquariustrilling.

Het
Derde Oog - de Gouden Zon in ons - laat het Goddelijk Inzicht indalen en bevordert de vervulling van ons persoonlijk leven. Ons engelenwezen neutraliseert onze lage egotrillingen.

In deze tijd zijn onze chakra's belangrijker dan ooit om de enorme
Lichtinformatie die onze schepping binnenstroomt te kunnen ontvangen en te herkennen. Wij hebben een begin gemaakt onze hogere taken als kosmisch mens te ontdekken.

Wij willen optimaal behulpzaam zijn bij het integreren van het zelfregenererend vermogen van de Levenskrachtenergie. We voelen de noodzaak onze structuur van bewustzijn naar een hoger plan te tillen en de mogelijkheid hiertoe is aangezet door een mutatie in ons energiesysteem.

De
Bronkwaliteit, de originele Oerkracht wordt weer geactiveerd. Ons eindeloos bezighouden met het verschuiven van aardse trillingen om vervolgens telkens te constateren dat de berg met schijnoplossingen hoger en hoger wordt, zijn wij beu.

We hebben onze gemanipuleerde onmondige afwisselende rollen als slachtoffer en dader nu lang genoeg gespeeld. Wij zijn nu wel doordrongen dat het
Goddelijk Bewustzijn vele niveaus in zich draagt en dat op elk niveau passende levensvormen hun steentje bijdragen voor het grote geheel.

Het verlangen naar onze verfijnde aard - pure levensvreugde en verbondenheid te voelen - brengt ons ertoe het gigantisch
Lichtreservoir in ons, binnenstebuiten te keren. Een reservoir vol scheppende geneeskracht, Christuskracht, Kristalkracht, vervullende Nieuwe EnergieŽn.


Daarvoor is het van groot belang dat wij de Engel in ons, de God in ons toestaan zich te openbaren, opdat de grenzen tussen de dimensies kunnen oplossen en er aan een bewuste harmonieuze samenwerking gewerkt kan worden. Onze ziel heeft al besloten niet langer de inspiratie van haar scheppingskracht - haar zuivere kristalbewustzijn - ongebruikt te laten, maar zich te richten naar de eenheid van het leven.


Wij zijn door onze chakra's in staat om als een lichtend kanaal hemel en aarde te verbinden. Continu ons bewustzijn als een stroom van wisselwerking te verdiepen en te verbreden. Wij zijn dragers van leven gevend Licht en zenden dit bewust of onbewust uit.

Als je niet zeker bent over jouw staat van bewustzijn, let dan op het spiegeleffect van je naaste omgeving.
Onze omgeving reflecteert wat wij uitzenden. Als deze uitzending bewust plaatsvindt, kunnen wij aardig voorspellen wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Staan wij onbewust in het leven, lijken de gebeurtenissen ons te overkomen door externe factoren. Doch schijn bedriegt, zo binnen zo buiten!

Laten wij nog een stapje verder gaan en heel bewust een wandeling gaan maken. Zoals wij ons kunnen opladen in de natuur en genieten van de natuurwezens die volop blijk geven van hun wonderbaarlijke wijsheid, zo zijn wij op onze beurt voedend voor de natuur.

Als wij onze goddelijke scheppingskracht in ons activeren, bewust erkennen dat wij goden zijn, zal ons hart zich openen en de helende kracht stroomt vanzelf naar onze omgeving en alles om ons heen groeit en geneest spontaan. Onze lagere trillingen beÔnvloeden onze omgeving natuurlijk ook, maar het resultaat ligt dan ook op een ander niveau.

De wisselvalligheid van de weersgesteldheid, de klimaatverandering is voor een groot deel een reflectie van ons collectief bewustzijn.

Dit weten is al een duidelijke indicatie dat wij scheppers zijn en dat wij hebben bijgedragen aan het ontstaan van vele levensvormen. Ook is het dan niet meer zo moeilijk te voelen, dat door het ontluiken van onze
Goddelijke Natuur, wij automatisch een goddelijke vitaliteit uitstralen. Dat betekent opgang en groei naar vervulling.

Bewustzijn is een zonnige, verbindende kracht, creatief, vrij en scheppend. Bewustzijn is vrij van illusie, kent geen falen of zich vergissen, geen manipulatie of dwang.


Bewustzijn is, God is.
Bewustzijn maakt contact met het innerlijk van alle materiŽle vormen en daar gaat een enorm helende wisselwerking vanuit.
Vertrouw erop dat wij als menselijke Engelen een nieuw bewustzijn vestigen op deze aarde. Open jezelf voor de kosmische krachten en weet dat ook de aarde - waarmee wij al zo lang verbonden zijn - bezield is met dezelfde kosmische kracht.

We beginnen heel duidelijk de essentie te voelen van Eenheid. Een bewustzijn dat als een lichtende 'stroomdraad' alles met elkaar verbindt. Er zijn ontelbaar veel levensvormen en al die vormen reageren op de kosmisch impulsen, maar wij als goddelijke mensen, weten dat wij in het diepst van ons wezen Engelen zijn en wij kiezen bewust voor onze transformerend taken.

Engelen horen bij de ZonnehiŽrarchie. Wij helpen het leven verdiepen en zenden onze resonantie, onze liefde en koestering naar de dieren, de planten, de mineralen, maar ook naar de sferen. Als een boemerang krijgen wij terug wat wij hebben uitgezonden, maar wel vermeerderd met extra toevoeging van gelijke trilling. Het gelijke trekt het gelijke aan. Dat is een kosmisch gegeven.
Ons bewustzijn wordt ruimer en ruimer en gelijktijdig neemt ons vermogen toe dit bewustzijn ook in moeilijke omstandigheden vast te houden.


In dit wondermooie werk - horizontaal en verticaal - zijn wij als goddelijke schakels, transformerende en scheppende cellen in een nieuw tijdperk, opdat elke levensvorm van hoog tot laag, op elk niveau, aan eigen goddelijke bedoeling van het leven zal gaan beantwoorden.

Het Leven wordt zich bewust. Het leven krijgt vleugels en wordt bekroond!


Zolang het nog functioneel is, zijn de graden van verdichting in de geestelijke wereld van elkaar gescheiden, hoewel er wel sprake is van een gedeeltelijke overlapping. We vinden daar relatief duistere sferen, maar naar mate ons bewustzijn is toegenomen, maken we ook kennis met de Lichtsferen en stralende Kristallijnen Sferen.

Onze aarde is een smeltkroes van grote diversiteit aan bewustzijn. Kijk alleen al naar de vele vormen in de natuurrijken, de stenen, planten en dieren en dan nog die miljarden verschillende mensen. En alles en iedereen is aangesloten op die ene lichtende stroomdraad, die ene bijzondere kracht, ook al merk je daar dikwijls niets van.

Door het erkennen van deze kracht in bijvoorbeeld het mineraal, vindt er een verbinding plaats met ons bewustzijn. Dat werkt als een versterkende impuls naar het mineraal om zijn innerlijke trilling te activeren, waardoor de geneeskracht toeneemt.
Wij genieten van de kristalvormen en kleuren, maar gelijktijdig voeden wij met ons bewustzijn, onze uitstraling ook het mineraal, waardoor zijn geneeskracht - zijn bewustzijnstrilling - wordt versterkt en dat kan ons weer extra behulpzaam zijn.

Dit is de wisselwerking die overal plaats vindt in het grote netwerk van leven en vormen. Elke steen, elke plant, elk dier, de zandkorrel, ieder mens, sterren en planeten, alle wezens in de sferen, kortom
Al wat Is vormt een schakel in een onderlinge verbondenheid. Natuurlijk hebben wij al heel veel wisselwerking ervaren met onze medemensen, onze huisdieren, de planten en noem maar op.

Niets nieuwsÖ, zal je zeggen, maar...

Nu echter dringt de diepte ervan pas goed tot ons door, omdat
transformatie, transmutatie en creatie op dit principe zijn gebaseerd. Dit zijn uiterst belangrijke bouwstenen om het evolutieproces doorgang te verlenen. Als mens spelen wij hierin een zeer belangrijke rol.

Wij gaan ons heel bewust worden dat elk contact een innerlijke wisselwerking oproept. Het is dus ook niet meer zo verstandig je boze bui op een boom af te reageren. Er is niets verkeerds aan een lage trilling, maar hoe ga je er mee om.
En als je nog dieper hierop doorgaat, voel je dat het niet vreemd is dat de
Aarde zich wil bevrijden van al die vormgegeven lage trillingen, waarmee wij haar eeuw na eeuw hebben opgezadeld.

Sterker nog, je voelt de roep in jezelf om haar te danken voor haar grote liefde en geduld waarmee zij ons altijd weer heeft toegestaan van haar rijkdommen te profiteren. Al dat vreselijke lijden waar wij doorheen gegaan zijn, heeft de aarde natuurlijk ook niet onberoerd gelaten. We hebben net gelezen dat onze uitzending, onze omgeving laat meevibreren.

Denk je eens even in wat dat voor de aarde heeft betekendÖ!


Natuurlijk willen wij dat ook de Aarde meegaat in de nieuwe balans naar een hoger niveau en wij begrijpen dat er eerst heel veel opgeruimd zal moeten worden en dat is nu gaande.

De aarde is aan haar zuivering begonnen en de bewust geworden mens is haar grote steun. Als wij al het leven op de aarde weer ten volle respecteren en onze liefde, ons bewustzijn naar haar laten uitgaan, zal er een prachtig samenspel van zuiverheid en vreugde ontstaan.
Dat is de bedoeling van onze incarnatie in deze tijd.

Wij gaan een stroom van
Eenheid creŽren, een bewustzijn van Eenheid, een wisselwerking in Liefde en Licht, een stralend Christusbewustzijn waarin alles en iedereen elkaar tot steun is. Wij gaan waarlijk de kosmische krachten in ons toelaten om van de aarde een paradijs te maken.

De inspiratie komt van alle kanten ons tegemoet. We hoeven ons er alleen maar voor te openen.
We merken - gelet op de vele channelings - dat er een levendige stroom van informatie de aarde bereikt. Het blijft natuurlijk opletten en invoelen hoe zuiver deze boodschappen zijn. Er zijn ook lagere krachten die meeliften op deze gunstige stroom en hun minder goede bedoelingen via grote namen alsnog op de valreep trachten te ventileren.

Ook zijn er verschillende niveaus te onderscheiden waarop een inspiratie binnenkomt, terwijl deze toch van een zelfde stem afkomstig is.
Als een zuiver bewustzijn op alle treden van de jacobsladder aanwezig is, zal de informatie per dimensie aangepast zijn aan de mensen die feeling hebben met deze vibratie.

Een
ontwaakt multidimensionaal bewust mens - en die zijn al op de aarde aanwezig - kan van een Aartsengel of een Meester een boodschap ontvangen die voor een doorsnee mens niet te bevatten is. Terwijl een zelfde boodschap, uit de zelfde bron, maar door een ander ontvangen soms heel verschillend lijkt. Dat kan verwarrend zijn, maar nodigt wel uit tot het raadplegen van het eigen hogerzelf. Wij worden altijd opgeroepen ons eigen hart in te schakelen.

Een hoog bewustzijn trekt een hoog bewustzijn aan, omdat de trilling die wordt uitgezonden een gelijke trilling aantrekt. Dat geldt voor elk niveau. De zeer bewuste mens op de aarde kan deze informatie dan weer vertalen naar vele ander mensen. Op deze wijze wordt niemand buitengesloten en zal ieder toch op het juiste moment aangesloten worden op de nieuwe energie en zichzelf leren vertrouwen.

Dit prachtige gegeven, deze
Oerkracht, waar we hier over spreken heeft zich al op vele manieren aan ons kenbaar gemaakt. Als intens stilte, maar ook verpakt als orkaankracht.

Wij mogen ermee werken en als goddelijke pioniers het gigantische ascentieproces begeleiden. Vooral in verwarrende situaties wordt er een beroep op ons gedaan om het vertrouwen in onze
Lichtkracht, onze scheppende vermogens, vast te houden.

                                   Alles dient een hoger doel.

Gea, okt. 2009.

Kristallijnen Eenhoorn, transmutatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes