Kosmisch Perspectief

Kosmisch Perspectief


Onlangs is er weer een nieuw boek verschenen bij de Stichting Sofia met deze tekening als voorplaat.

Het is heel bijzonder om al tekenend een contact te ervaren met wat ik voel en dit vervolgens in een eenvoudige vorm met behulp van potlood en papier tot uitdrukking te brengen.

Ik ga zitten achter een leeg vel, sluit mijn ogen en leg zoals altijd een verbinding met mijn innerlijk. De dagen hieraan vooraf waren er al verschillende beelden door mijn hoofd gegaan, die ik nu tot duidelijkheid wil brengen.

Dat is een spannend en creatief proces, heel intensief en vreugdevol. Er doen zich ook altijd wel stagnaties voor die om een oplossing vragen, voor ik verder kan. Maar als deze overwonnen zijn, is het dubbel genieten.

Al dikwijls heb ik aangehaald dat de tekeningen een duidelijke functie hebben. Zij doen een appel aan het gevoel van de mens. Dat is niet verwonderlijk. Ik ben voortdurend met mijn gevoel bezig om dat in een beeld te vangen. Als dat is gelukt, is er een opening gecreŽerd om te willen weten en de prikkel tot lezen is gewekt. Een uitstekend klimaat voor een boek om de aandacht te trekken van de lezer.

Natuurlijk is dit ook het geval met een pakkende titel. Toch werkt dat anders, meer mentaal, direct naar het willen weten. Het is in mijn tekeningen vooral de zachte energie van de symboliek die mensen ontvankelijk maken, het vrouwelijke element.

* Er is duidelijk een driedeling in de tekening aanwezig. Het bovenste gedeelte in de cirkels verbeeldt op subtiele wijze het Kristallijnen Bewustzijn. Laat ik maar zeggen, een verandering van ons DNA: van koolstof in een mogelijkheid van helder doorlatend Licht. Wij verlaten de verdichting van ons bewustzijn.

De tere sprookjeskinderen met hun stralende zonnehartjes symboliseren de kinderen die met een totaal ander bewustzijn onze aardse sfeer binnenkomen, maar ook ons eigen groeiend bewustzijn dat soms nog zo weinig bestand lijkt te zijn tegen ruwheid of andere nadelige invloeden.


Als ik met mijn fysieke ogen de vormen op mijn papier zie groeien, kunnen soms ook ineens bepaalde gedachten plotseling hun beperkende invloed laten gelden.

Dan is er even een rimpeltje van twijfel: is dit niet te kinderlijke om het transparante bewustzijn op een dergelijke manier weer te geven?


Heeft dit niet te veel de schijn van een sprookje?
Zouden de mensen de extra stralende kracht kunnen voelen en hun hart openen voor de verwondering en zachtheid?

Ik moet dan heel bewust kiezen om deze gedachten weer te laten vertrekken en mij weer te verbinden met de
bron van inspiratie die de kracht in zich draagt om de wereld te keren naar vreugdevolle transparantie, leven vanuit eigen Zijn, eigen bronkracht, eenheid.

Er zijn ontelbaar veel gedachten, alleen die ik binnenlaat, zijn van mij. Ik moet dus heel selectief zijn en zorgen dat er geen kleinmakende prikkels mijn creatieve ruimte verstoren. Deze ruimte, dit bewustzijn is inderdaad gevuld met wat wij onder sprookjes kunnen verstaan, maar het reservoir van onze verbeelding heeft alles met creŽren te maken. De kern van elk sprookje is afkomstig uit deze creatieve ruimte.

De tekening toont het kosmisch perspectief van het
Kristallijnen Bewustzijn. Steeds ruimer worden de cirkels van haar bereik.

De Nieuwe Aarde is zachter, teder, en vol vertrouwen, allemaal voorwaarden om ware liefde in te laten gedijen. Alleen door deze energieŽn kan het
Galactisch Hart zich manifesteren als de eeuwige, ultieme scheppingskracht.

Kristallijn bewustzijn
* Onder is een kunstobject neergezet in zwart, wit en grijs dat drie menstypen symboliseert in de vorm van aparte bloemstukjes.

Het lijkt op het eerste gezicht dat de drie delen gemakkelijk in elkaar te passen zijn om een heelheid, een cirkel te vormen.

Toch blijkt in de praktijk dat wat extra soepelheid en kneedbaarheid heel welkom is, hoewel het zonder twijfel gelijkwaardige delen zijn.


Drie gelijkwaardige typen
Ik zal het iets verduidelijken.

De tekening hoort bij de prachtige informatie die Sonia in het jaar 1997 via haar mystieke kanaal aan de mensheid schonk. Zij belicht de drijfveren van het mannelijke en het vrouwelijke vanuit een kosmisch perspectief en geeft in dit kader eveneens een heldere uiteenzetting van het verschijnsel homoseksualiteit in deze dualistische maatschappij.

* De verbinding met het Yin- en Yangteken is nu gauw gelegd: het wit met de zwarte stip, het zwart met de witte stip en als derde grijs met grijze stip.

Hier
dispergeren de stippen, spatten als bolletjes uiteen om meer heelheid te creŽren in een gelijkmatige versmelting van wit in zwart en omgekeerd. De gelijkenis met bloemstukjes als fonteintjes verwijzen naar zuivere liefde -het zielengebied- de kracht die elke illusie van scheiding opheft ten gunste van heelheid en eenheid.

Yin, het zwart staat voor het vrouwelijke, de aardse kracht en yang het wit geeft het mannelijke, de hemelse geestkracht aan. Een duidelijke scheiding tussen twee uitersten en alles daartussen is een vorm van grijs. Deze scheiding is aan het  veranderen.

De mens, ongeacht welke geaardheid, draagt echter de blauwdruk in zijn genen. Daar is de potentie aanwezig om deze uiteinden in kleurrijke creaties tot eenheid te brengen.

Een gevolg van homoseksuele geaardheid brengt een mens er toe bewust of onbewust te zoeken naar de
Eenheid van de Bron in samenwerking met een partner van het eigen geslacht, in tegenstelling tot de heterofiele mens.

De twee polen wit en zwart tonen twee uiteinden, de verste hemel en de diepste aarde als een duaal gegeven waartussen onvoorstelbaar veel tinten gecreŽerd kunnen worden. Zoveel mensen, zoveel wensen, passend bij ieders uniekheid. Dat is precies wat de mens zich nu meer dan ooit bewust wordt en elke dag breidt dit gebied zich uit.


Overgave
De dagen waarop ik geconcentreerd ben op het tekengebeuren, gaan er altijd bewustzijnslichtjes knipperen. Vooral omdat ik uren in een heel stille sfeer vertoef. Dat geeft ondanks de inspanning een gevoel van tijdloze rust, waarin zelfwaarneming en gewaarworden duidelijk aanwezig zijn.

Zo speelde zich ook een heel proces af met de dispergerende bolletjes.

Ik lag half wakker in mijn bed en voelde dat er iets niet klopte, of juist welÖ!


Tot het heel duidelijk tot mij doordrong dat man en vrouw en alles op de aarde yin is, maar ook yang. Het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je naar de wereld kijkt.

Half dommelend kon ik echt niet ontdekken of ik nu yin was met witte stip of yang met zwarte stip. Het ging maar door mij heen dat yin het vrouwelijke, het donkere aardse vertegenwoordigt. Maar dat klopte ook weer niet, want ik wist dat ik vrouw was, maar niet donker.

Ik wist heel zeker dat ik licht wasÖ, tot ik voelde dat ik licht en donker niet meer moest scheiden, het was gewoon ťťn en het zelfde. Het lag aan mijn manier van kijken. Ik loste een beetje op in alles en daarna ben ik geruisloos in een andere wereld gegleden. De volgende ochtend kwam de hele geschiedenis eigenlijk onmiddellijk weer in mijn dagbewustzijn, maar nu heel helder en klaar.


Een prima begin van de dag om verder te gaan met mijn tekening.

* Het is duidelijk door het dispergeren wordt yin meer yang en yang meer yin. Dat geldt natuurlijk ook voor de mens die zijn geaardheid als homoseksueel ervaart.

De vrouw staat door haar vrouwelijke aard dichter bij haar
intuÔtie, bij haar zielenkwaliteiten. Haar taak is tot nu toe erg gericht geweest op het baren van leven en alle verzorging voortvloeiend uit deze grootse taak. Zij beschermt het leven vanuit haar innerlijk gevoel, haar zijn, haar geestkracht. De zwarte stip draagt zij in zich om met haar fijngevoeligheid toch te kunnen aarden in de zwaarte van de materie.

De man openbaart een veel groter yangkracht dan de vrouw. Hij is fysiek veel sterker en dat maakt hem meer tot vormgever in de materie, naar buiten gericht, een doener. Heel sterk gericht op het zich vestigen in deze wereld en het naar zijn hand zetten van zijn omgeving.

Heel wat strategieŽn zijn uitgedacht om zijn materiŽle macht uit te breiden. Gelukkig behoedt de witte stip de man voor te ver doorschieten in de materie.

Zoals overal om ons heen de grenzen vervagen staan ook de opgelegde rolpatronen van de mens op een punt diffuus te worden.

De vrouw blijft natuurlijk gewoon vrouw en de man blijft heus nog man. Dat geldt ook voor homoseksuele man en vrouw. Alleen het rollenpatroon is sterk aan het veranderen.

Door het toenemen van ons bewustzijn komt er steeds meer acceptatie en inzicht in wie wij werkelijk zijn: verschillend, maar wel gelijkwaardig met gigantisch veel mogelijkheden die ieder in vrijheid tot uitdrukking moet kunnen brengen.De vrouw moet haar aardse kracht aanspreken om haar diepe verbondenheid met geestkracht te kunnen aanreiken aan de mentale wereld.
Zij moet gaan staan voor haar zielenimpulsen, haar diepe inspiratie voor het leven. Het schuilgaan achter een sluier is niet meer nodig.

De man moet zijn spirituele kracht ontwikkelen om zijn mentale vermogen te kunnen vullen met liefde. Ook hij hoeft zich niet langer te pantseren. Een beetje minder machtsvertoon, een beetje meer gevoel kan veel veranderen!


Grenzen vervagen
De bouw van een vrouwelijk tijdperk is gestart, een periode waarin de yinkracht extra belicht wordt, gebaseerd op samenwerking en eenheid. Elkaars kwaliteiten waarderen en versterken, in plaats van bevechten en onderdrukken.

Nu ik mijn tekening bespreek, wil ik extra benadrukken dat dit boek Ď
Het kosmisch perspectief van de mensí ongelooflijk veel inzicht geeft in de huidige wereldproblematiek door het beschrijven van de drie menstypen, die stuk voor stuk heel hard nodig zijn om in deze overgangstijd de sluiers op te tillen en te verwijderen.

Het boek roept de mens op om Ďde etiketjes met oordelení op te heffen, om zich onbevooroordeeld op ieders kwaliteiten te kunnen richten. Juist door het accepteren van verschillen opent zich een totaal nieuw werkterrein met eindeloos veel potentiŽle mogelijkheden. Elk mens is gelijkwaardig en voor elk mens is er een specifieke taak die het geheel ten goede komt.

Sterker nog elk mens komt naar de aarde met een zielenopdracht die hij op een diep niveau zelf heeft bepaald. Dat betekent dat elke cel hiervan doordrongen is en het hele lichaam er de juiste condities voor bezit.

Dat je dat veelal niet paraat hebt in je dagbewustzijn, maakt dat het lijkt alsof je er niets over te zeggen hebt.

Dat is nu een kwestie van bewust worden en overgave aan je ziel. Ieder mens krijgt impulsen vanuit zijn innerlijk, maar als je te druk bent, of te emotioneel, neem je deze bewustzijnsstootjes niet waar en gaan ze aan je voorbij.

Natuurlijk zijn er altijd voorlopers die de kooltjes uit het vuur halen, voordat de grote massa zich op een nieuw pad waagt. Alles vraagt zijn eigen moment om een verandering toe te laten en dat gaat altijd geleidelijk tot de kracht zo is toegenomen dat er een omslag plaatsvindt. Dat lijkt dan plotseling vanwege het rigoureuze onomkeerbare, maar elke verandering kent zijn eerste aanzet in het onzichtbare, in het bewustzijn.

De vrouw is van nature heel geschikt de evoluerende energie via haar hart aan te reiken aan de man, waardoor hij met veel meer bezieling vanuit geestkracht de vormgevende taak op zich kan nemen.

De homoseksuele mens kan op extra krachtige wijze zijn creativiteit inzetten, om als
omvormer noodzakelijke veranderingen te laten plaats vinden. Hij heeft het vechten tegen de gevestigde orde wel geleerd. Je staande houden als minderheidsgroep in de grote massa vraagt heel veel power en voortdurend een beroep op je eigen kracht.

Wat een capaciteit zal er bruikbaar zijn als wij met ons allen de handen ineen slaan en onze talenten richten op een gezamenlijk doel:
vrijheid, vreugde, waarheid...LEVEN!


* De tekening laat zien dat de vrouw in haar kracht is gaan staan. Zij maakt bewust aanspraak op haar aardekracht, harmonieus en resoluut.

Zij ontvangt via innerlijke weg nieuwe evoluerende kracht en geeft deze door aan de man.

Hij heeft zijn superieure machtsgevoel op een kleiner pitje gezet om dit geschenk te kunnen ontvangen.
Het gaat om het mannelijk en het vrouwelijk aspect, niet om man en vrouw. De vrouw kan natuurlijk met een ontwikkelde yangkracht een schitterende rol als vormgeefster in de maatschappij vervullen.


                                         Het doen vanuit zijn is belangrijk!


Verschillend, maar gelijkwaardig en beide op blote voeten om zich van elk hobbeltje bewust te worden. Elke oneffenheid bevat een uitnodiging tot oplossen en het
creŽren van nieuwe potentiŽlen.

Wij gaan werkelijk ons bolvormig bewustzijn expanderen en alles anders waarnemen vanuit vele niveaus om zo onze eigen beperkende creaties te doorzien en te
transformeren.

De prachtige
Symbolen zijn ware hulpmiddelen om de juiste energie op te roepen.

Hier leg ik de
Gouden Roos onder het proces van eensgezinde samenwerking tussen man en vrouw. Weet dat het niet gaat om een relationele verbinding, maar om de samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke, om het evenwicht tussen Yang en Yin.


Aangezien er wereldwijd veel calamiteiten gebeuren die gemakkelijk schokeffecten veroorzaken, geef ik hier nog eens enkele
Symbolen die ons immuunsysteem versterken, waardoor wij een verhoogde weerstand in onszelf opbouwen. Ik beperk mij hier tot het tweede en derde systeem van de milt en thymus.

Meer informatie is te vinden in het handige boekje '
Verhoogde weerstand' te verkrijgen bij de Stichting Sofia.


Door de
Symbolen te visualiseren die bij het thymus-chakra horen, open je een energiereservoir waardoor een grote stroom scheppende kracht jouw cellen kan beÔnvloeden. Als jij deze helende kracht vanuit je hart oproept om werkzaam te worden, krijgen jouw cellen weer een zuivere herinnering aan de Bron en dat betekent voor je lichaam en je bewustzijn hemelse muziek.

Onze cellen, onze organen, dus al onze lichaamsdelen hebben al eeuwen geluisterd naar aardse impulsen om het verdichtingspad te kunnen afdalen. Hierdoor zijn heel veel cellen afgedwaald van het goddelijke plan.

Maar nu het keerpunt is gemaakt, zijn wij als bewuste mensen begonnen een nieuw systeem te activeren. Wij confronteren onze cellen met diepe herinnering aan de
levenskracht en activeren hun ware goddelijke aard.We bouwen het proces op en verbinden ons met de Kristallijnen Kroon, de sleutel van de stoffelijke poort naar hogere energieŽn, een hoger Lichtwezen van onszelf.

Met gesloten ogen laten wij de spirituele kracht van dit
Lichtwezen onze thymus binnenkomen.

Van hieruit zenden wij de lichtstroom door ons hele lichaam, elk deeltje wordt
getransformeerd, wordt voorbereid op nog een stapje hoger.

We bouwen bewust aan onze totaliteit.
Het Gouden Zwaard laten wij binnenkomen in onze verbeelding. Dit verbindt ons met een nog hoger bewustzijnsgebied.

Wij verzoeken haar glanzende energie uit te stralen om onze miljarden cellen te
transmuteren, zodat elke cel zich weer richt naar de Bron en ons lichaam weer bewuster ruimte geeft aan de zielenimpulsen.

Als vanzelf vloeien de woorden, die wij als bekrachtiging van dit proces, naar eigen goeddunken, al of niet wensen uit te spreken.


Nu kunnen we met behulp van de Gouden Appel ook het derde niveau in ons ontsluiten. De verbinding met onze hoogste geestkracht om elke cel een bedding te geven waarin ons creŽrend vermogen tot bloei kan komen.

De
Gouden Appel is de sleutel tot het bewust worden van de mystiek van onze hoge genezende geest en effent het pad naar het creŽrende veld.

Het hele proces maakt ons blij en geeft een enorm gevoel van vertrouwen in de goddelijk vermogens van onze cellen, die wij met ons bewustzijn hebben geactiveerd.

Wij hebben ons hele wezen in beweging gezet en ons
immuunsysteem een flinke power gegeven, waardoor wij ons waardig voelen om de goddelijke kracht van creatie in ons te verlevendigen.


Met behulp van het Dubbele Gouden Hart maken wij aanspraak op het derde en hoogste immuunsysteem van onze milt en thymus, om ons tegen elke lagere trilling te beschermen.

Wij blijven trouw aan onze heelheid, wat er ook gebeurt.

Wij nodigen onze
Lichtwezens uit zich kenbaar te maken.

Wij maken aanspraak op onze hogere vermogens om onze draagkracht in harmonie te laten groeien in overeenstemmijng met onze nieuwe taken:

                                Creators van een Gouden Eeuw.


Dat betekent het God-zijn in ons ontwikkelen, maar nu bewustÖ bewust van het materiŽle leven in een fysiek omhulsel!

Wij gaan ruimte creŽren waarin onze goddelijke ziel zich welkom voelt en kan genieten van de overvloed die wij kunnen creŽren.

De Bron zond ons uit om in deze illusionaire beperking tot ontdekking te komen, dat God in ons de vreugde, de moed, de vrijheid, de liefde, kortom de
overvloed weerspiegelt.

Zorg dat je elke dag even glimlacht als je put uit het gigantische reservoir van jouw eigen wijsheid, de herinnering aan jouw zeer hoge afkomst.

Jouw hersenen weten niets van deze
Bron. Je mentale gedachten claimen ook wel herinneringen, maar dat zijn tijdelijke flarden die ook even gemakkelijk vervagen of totaal worden vergeten.


             Ze hebben heel weinig met het bewustzijn te maken.


De impuls die ons lager denken actief laat zijn, komt van buitenaf, kent geen waarheidsgehalte en is niet afkomstig uit de herinnering aan de
Stilte van de Bron.

Bewustzijnsherinneringen vormen de leidraad die onze ziel hanteert bij het vervolmaken van de diverse levensaspecten. Het is daarom heel waardevol de seintjes van onze ziel te leren onderscheiden en op te volgen. Alleen op deze manier leren wij onze essentie, onze ziel en de waarheid over onszelf kennen.


                                  Wij zijn namelijk onze ziel.Ons aarsde lichaam en onze persoonlijkheid zijn maar tijdelijk, eenmalig in deze fysieke periode.

Wij zijn bezielde wezens met een
Goddelijk Hart volledig uitgerust om kosmisch bewust te zijn. Dit hoge perspectief vraagt zelfrespect en discipline over onze lagere emotionele aard en het doorzien van onze geconditioneerde gedragspatronen.
Gea, mei 2011
De vrouwelijke ontvangenis zorgt voor nieuwe impulsen, waarmee het mannelijke zijn vormgevende taak in een totaal nieuw daglicht kan plaatsen.
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Het Gouden Hart, creatiesymbool, keelchakra