Transformatiesymbolen individueel leven

Symbolen voor regeneratie   van de
lagere aardDe lezer die tot nu toe deze site heeft gevolgd, vraagt zich misschien af, waarom er eigenlijk geen heldere verklaring is gevoegd bij de dertien Symbolen die zijn afgebeeld in het menu Galerij, onderdeel van Beschouwing

Wel, deze tekeningen zijn dragers van zuivere verbeeldingskracht en zijn sleutels tot bepaalde bewustzijnslagen, waardoor ieder - naar eigen geaardheid - in contact kan komen met diepe gevoelens, heel puur en zuiver…het innerlijk weten.


Dit is een meer vrouwelijke kwaliteit, intuïtie genaamd en verbonden met het zijn.
De kennis van buitenaf is natuurlijk ook een respectabele weg, maar is meer verbonden met het mannelijke, het doen.
Als kosmisch mens zijn wij begonnen de scheidingslijn tussen deze gebieden op te heffen en de nadruk te leggen op de eenheid ervan.

Kleuren, klanken en vormen kunnen ons intens raken, terwijl het verwoorden ervan soms nog lastig is. Volop vertrouwen wat je innerlijk voelt en dat op eigen wijze tot uitdrukking brengen, is vaak nog zo tegenstrijdig met wat de buitenwereld ons toont en van ons verwacht, zogenaamd voor ons eigen geluk!

* Het is raadzaam alvorens verder te lezen nog even terug te gaan naar de Galerij en één voor één de Symbolen aan te klikken en in alle rust en stilte deze te ontmoeten.

Niets voelen is ook een gevoel en zorgt eveneens voor een bepaalde ervaring! Bedenk niet van tevoren iets te moeten voelen, dan is de controle van het ego al weer met haar inmenging bezi
g.


Dertien Universele Transformatiesymbolen en hun werking...


Deze dertien Universele Symbolen, dertien transformatoren, waarmee wij ons even heel bewust hebben verbonden, symboliseren onze eigen dertien lichtwezens, onze kosmische hoofdchakra's en de daarbij behorende bewustzijnssferen.


Zo wordt de
dertienvoud van ons verruimde bewustzijn in symbolen uitgedrukt. Deze symbolen maken het ons eenvoudig om weer in contact te komen met onze lichtwezens, die wij noodzakelijkerwijs achterlieten toen wij aan onze reis begonnen om mens te worden.

Om tot materiële vormgeving te komen en ons uit te drukken in een fysiek lichaam, moesten wij wel flink afstand nemen van ons hoog trillingsbewustzijn en hebben een aardig gedeelte omgezet in lage trillingen, om vormen te kunnen scheppen.
Dit proces hebben wij echter zo ver doorgevoerd, dat wij uiteindelijk zelf gingen geloven afhankelijke materiële wezens te zijn van een grote onbegrijpelijke macht buiten ons en gingen ons gedragen naar onze overtuigingen. We waanden ons afgescheiden van ons goddelijk engelenbewustzijn en lieten de toegangspoorten corresponderend met onze hoge bewustzijnssferen heel lang gesloten.

Chakra's zijn verbindingspoorten, transformerende wielen en geven toegang tot bewustzijnslagen van een bepaalde reikwijdte en door er aanspraak op te maken, roepen wij deze bewustzijnsgebieden met hun specifieke vermogens naar ons toe.

De
chakra's zetten de trillingen van zeer hoge orde om in een voor ons - als menselijke wezens werkend in de stof - hanteerbare vibraties van een bepaalde frequentie en ook omgekeerd natuurlijk van lage naar hogere trillingen. Er kan via deze weg met eindeloos veel lagen gecommuniceerd worden. Niets staat de mens nog in de weg om zijn innerlijke wijsheid naar de aardse regionen te transporteren en zich in te zetten om de komende tijdperken te laten opbloeien.

Elk
Symbool staat voor bepaalde scheppende krachten - specifieke deelgebieden van ons Eenheidsbewustzijn - maar werken onafhankelijk samen als eenheid aan de heelheid, zoals ook engelen, meesters en ieder mens tot het kleinste partikeltje een eigen werkgebied heeft en zijn eigen taak kent, bewust of nog onbewust.

Diversiteit hoeft natuurlijk geen belemmering te zijn voor eenheid, in tegendeel zelfs, kan juist zeer bevorderlijk zijn voor een expanderend bewustzijn.

Zo leert de mens zijn goddelijke vermogens weer in zich toe te laten. De ervaring om tot onderscheid te komen en zijn vrije wil heeft hem ertoe gebracht om zijn
incarnatieopdracht te gaan begrijpen.
Een prachtige taak om de afgescheidenheid op te heffen en hemel en aarde te verbinden. Sterker nog, hij gaat inzien dat hemel en aarde één zijn en kan daar nu steeds bewuster mee omgaan.
Hij heeft immers beide zijden van één gegeven op onnoemelijk veel niveaus leren kennen en steeds meer zal hij zich zijn hoge afkomst herinneren.

Nu hij
wèrkelijk kan kiezen, merkt hij dat er eigenlijk maar één keus mogelijk is, de wil van de Liefde, de wil van het Licht, de wil van Eenheid. Hij voelt het als zijn ware aard, zijn ware natuur en die wil hij niet meer verloochenen. De weg wordt een vanzelf-sprekendheid.


De symbolen zijn hulpmiddelen om deze nieuwe verdieping van zijn bewustzijn toe te laten en er in grote overgave mee te leren werken.

Door een symbool te visualiseren of in onze gedachten te nemen verbinden wij ons met de vibratie ervan en vervolgens stralen wij deze energie uit. Zo transformeren wij de liefdeloze processen in deze schepping. Het symbool is de drager, de sleutel tot de juiste energie.
Op deze manier kan er heel eenvoudig gewerkt worden zonder tussenkomst van ons ego, dat hier natuurlijk weinig van snapt.
De symbolen bieden ons een kans met de liefdevolle energie te leren werken, zonder alles eerst te moeten begrijpen. Dat betekent vrij van enige verplichting of welke dogmatische vorm dan ook.
Bedenk wel:
het zijn geen toverstafjes, dat hoort bij egobelang!

Wij brengen steeds
transparanter energie, bewust scheppende energie in de materie, waardoor de negativiteit (-) wordt opgeheven door onze radiërende positiviteit (+).


Plus en min maakt neutraal!
Als wij iets willen veranderen zullen wij onze overtuigingen, onze gedachten, ons wereldbeeld onder de loep moeten nemen. Leven is bewegen, is opgang en groei. Oude regels die in het verleden misschien nog waarde hadden, worden nu storend en zullen vernieuwd en uitgebreid moeten worden.

Energie is neutraal. De wijze waarop wij er mee omgaan, heeft bepaalde gevolgen en die betitelen wij als goed of fout, een pluim of straf. God - opgevat als een macht buiten ons - straft ons niet, dat doen wij zelf. Wij zijn zelf de veroorzakers van vreugde of leed.

                            Wij zijn onze eigen liefdevolle of straffende God.

Hoe kunnen de dwaalideeën over God stroken met Universele Liefde. Een wraakzuchtig en toornig God die aanzet tot moorden, discriminatie, onderdrukking en die aandringt om miljarden te besteden aan oorlogsmateriaal om daarmee leven te verminken en zovéél mogelijk angst en verdriet te zaaien. Dit alles om zogenaamd vrede in de wereld te brengen.


Zo de mens denkt, zo handelt hij, nietwaar!

Het is een gevolg van stagnerende dogmatische regels die georganiseerde godsdiensten en machthebbers nog steeds handhaven om hun opgebouwde egomacht niet te verliezen.

Het is een godsbeeld, een levensovertuiging gemaakt naar eigen bewustzijn, passend bij de lagere aard van de mens en daarom geprojecteerd in een wezen buiten ons.
Dit heeft natuurlijk niets met Universele Liefde en Eenheid te maken, maar heeft ons er wel toegebracht onze hogere aard weer in ons bewustzijn toe te laten. Een mens die uit zijn bekrompen kleinheid stapt, weet dat geen wapen of geweld ooit vrede zal brengen.


God is een omvattend woord voor Al-wat-is. Hiermee bedoelen wij de Schepper, het Proces van Scheppen en het Geschapene. God is zuiver Liefde, is het Leven zelf.
Wij zijn
Zijn Schepping en hebben daardoor Zijn goddelijke vermogens geërfd. We dragen deze in ons en mogen er aanspraak opmaken. We mogen God zijn, de liefde tot uitdrukking brengen, vrij en onbeperkt vreugde uitstralen en dan gaat alles in en om ons heen  zich  her-inneren. Wij zijn dus ook scheppers, creators in menselijke vorm.


           God is de Alfa en de Omega, het begin en het eind
                            en alles daar tussen en zo zijn wij...God beveelt niet, straft niet, schreeuwt niet, ken absoluut geen uitverkoren volk en verheugt zich niet als mens of dier wordt afgeslacht. God is niet jaloers en heeft onze aanbidding en onze gehoorzaamheid aan de ontelbare godsdienstige wetjes en regels niet nodig. God is niet behoeftig kent geen gebrek of gemis, want er is niets dat hij niet is.

God laat ons volkomen vrij om te ontdekken dat de wijsheid van Zijn goddelijkheid in ons eigen innerlijk besloten ligt. Wij zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam dat wij gebruiken als een instrument dat op impulsen van allerlei energieën reageert. Ons lichaam reflecteert en maakt eerlijk.

Onze essentie is een krachtveld van de
Universele Geest, daarin vibreert op een bepaalde frequentie de Levensenergie die wij Ziel kunnen noemen of Bron, Kern of Levensvlam.

Dit
Licht of Zielenwezen creëerde ons lichaam en omhult dit als een oneindig energieveld. Dit energieveld - veel ruimer nog dan wat wij aura noemen - zijn wij werkelijk, onaantastbaar, onbegrensd, eeuwig en oneindig.

Er is dus geen ziel die ergens ophoudt, omdat een andere ziel daar begint.
Zo gezien, bestaan individuele zielen niet, alle zielen overlappen en doorkruisen elkaar als één collectieve ziel,
één Goddelijke Ziel.
Er komt een spreuk in mijn hoofd, die ineens heel duidelijk is:


Wat gij de minste der Mijnen hebt aangedaan, hebt ge Mij aangedaan!


Wel kan deze Ene Goddelijke Ziel zich overal en op een bepaald moment individueel tot uitdrukking brengen, door ontelbaar verschillende samenstellingen van de elementaire bouwstoffen in deze schepping.

* Voor de duidelijkheid kunt u nog een keer het gedicht 'Het Ene' lezen, dat geschreven staat bij de mandala 'Verbonden Harten' inmiddels bij de Juweeltjes geplaatst.
Aquariusmystiek behelst dit thema en om dit alles beter te kunnen begrijpen en te hanteren zijn universele symbolen als universele hulpmiddelen de mensheid aangereikt.

Het betekent werken met de
Christuskracht, zuiver scheppende liefdeskracht. Het werken met de scheppingskracht zal steeds meer een intuïtief gebeuren worden, tot wij ons het bewustzijn hebben eigen gemaakt. Dan hebben de symbolen zichzelf overstegen en zijn zij natuurlijk overbodig geworden.

De Vlammende Gouden Zon is de Bron, de Godsvonk in ons en vormt de verbinding naar steeds hogere bewustzijnssferen.

Het leven wordt zich bewust!Op deze tekening vinden we de transformatiesymbolen voor de persoonlijkheid, het individuele leven. Daarmee kunnen wij alle problematiek verzachten of genezen op het persoonlijke vlak. Al onze klachten en kwalen worden door de genezende kracht van deze symbolen verlicht en het negatieve karma wordt opgelost.

Alleen liefdeloos karma veroorzaakt lijden. De door het symbool geactiveerde scheppingskracht is een goddelijke kracht. De goddelijke kracht is puur liefde, daaraan kleeft geen karma, geen eigen belang, maar is een zuiver herstellende kracht. De enige tegenkracht in een liefdeloze wereld.


De verlichting in de verdichting is begonnen!


1 - De Witte Roos: Universele Liefde, voor het genezen van klachten en kwalen in het individuele leven. (basischakra)

2 -
De Kristallijnen Diamant: Universeel Licht om het bewustzijn van de individuele mens te verlevendigen en zijn bewustzijnsontwikkeling te bevorderen. (heiligbeenchakra)

3 -
De Witte Lelie: Universeel Leven om het levensdoel van de individuele mens te verduidelijken. (zonnevlechtchakra)
Deze drie symbolen samen: liefde, licht en leven worden door het vierde symbool verenigd tot een zijn.

4 -
De Ark: Universeel Zijn is de wachter van de persoonlijkheid en behoudt het individuele leven van de kosmische mens. Onze innerlijke meester op persoonlijk- heidsniveau. (miltchakra)


Op de tekening is de Ark weergegeven als een
Hoorn van Overvloed bestuurd door een Engel. Zo vaart de mensheid haar engelenbewustzijn binnen, naar de trilling van de Gouden Zon, de hoogste vervulling van de persoonlijkheid, het individuele leven. Dit symbool activeert het goddelijk inzicht, achter de uiterlijke verschijningsvorm, geestelijk inzicht dus.

Op de bodem ligt een
Witte Lotusbloem - gezuiverd bewustzijn -, waaruit de slang omhoog kruipt met bijna een kroontje op haar kop. De slang symboliseert de materie en is even goddelijk als de hemel (geest), zoals onze hartstochten en lagere gedachten ook uit dezelfde geest zijn ontstaan.
Wij hebben tenslotte de materie nodig gehad om tot dit
Universele Licht, dit goddelijk inzicht te komen.

In de ronding ontstond een foetus, gelijk de geboorte van de Christuskracht in ieder mens - de Witte Roos - waardoor de nieuwe openbaringen een bedding vinden om volop geleefd te kunnen worden.Liefde is ongecompliceerd!


Misschien denk je nu: wat een simpel verhaal… en dan zo'n gigantische wereldproblematiek! Maar…de meest geavanceerde wapens op hoogtechnisch niveau brachten geen vrede, noch vreugde of geluk, dus...

Schrijf ik het hier toch nog een keer:

Liefde is uiterst ongecompliceerd, heel eenvoudig en gemakkelijk en is niet uit een boek te leren. Dit vermogen ligt latent in elk mens te wachten om in het Aquariustijdperk manifest te worden en kost geen geld.

De grote boosdoener die nog storend kan zijn, is dikwijls het vasthouden aan de controle van het ego. Alles moet met het verstand bewijsbaar zijn. Eerst bewijzen en dan geloven! De werking is echter precies andersom. Door met liefde te gaan werken en erin te geloven haal je de trilling van het weten naar je toe en dus ook de bewijzen, maar die zijn dan meestal niet meer nodig.

Het zielengevoel en hoger is niet door het menselijk brein te verklaren.
Dat brein is voor deze diepe gevoelens te beperkt.

De
Dubbele Gouden Ster is terug te vinden op het hoofd van de Engel en verwijst naar Universeel Leven op weer hoger geestelijk niveau. De Dubbele Ster verbeeldt ons kruinchakra - een vijfvoudige ster in een zevenvoudige ster - en helpt de natuurrijken tot vervulling te brengen. Dit symbool brengt u bij het helderweten.

Gea, juli 2008

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
De Gouden Roos
De Dubbele Gouden Ster, vervulling van de natuurrijken